Published: 2015-04-29

บรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

PDF

กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

PDF

บทบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

PDF

สารบัญ

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

PDF

Content

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

PDF

การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการประเมินผลการเรียนรู้ สำหรับครูประถมศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

รวงทอง ถาพันธุ์, อังคณา อ่อนธานี, วารีรัตน์ แก้วอุไร, สายฝน วิบูลรังสรรค์

27-39

แนวคิดการพัฒนามนุษย์ในพระพุทธศาสนา จากคัมภีร์ทีฆนิกาย

พระมหาถาวร ถาวรเมธี, ทักษ์ อุดมรัตน์, ฉันทนา จันทร์บรรจง, ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์

40-51

Learner Autonomy on English Learning of Mattayom Suksa 6 Students

รสสุคนธ์ เสวตเวชากุล

61-73

รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม

วชิน อ่อนอ้าย, ฉันทนา จันทร์บรรจง, วิทยา จันทร์ศิลา, สำราญ มีแจ้ง

74-84

รูปแบบการจัดการกีฬากอล์ฟเชิงท่องเที่ยว

ขจรศักดิ์ รุ่นประพันธ์, ปัญญา สังขวดี, วิทยา จันทร์ศิลา, ปกรณ์ ประจันบาน

85-97

การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านการให้การปรึกษา ของนักแนะแนวในสถาบันอุดมศึกษา

สิริรัตน์ จรรยารัตน์, ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์, วรินทร บุญยิ่ง, จิตรา ดุษฎีเมธา

98-107

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับเชาวน์จิตวิญญาณของผู้บริหารสถานศึกษา

นันท์นภัส รัชพงศ์ชญานนท์, จตุรงค์ ธนะสีลังกูร

146-152

สะเต็มศึกษา

สิรินภา กิจเกื้อกูล

201-207

เปิดห้องเรียนวิชาความสุข

กรรณิการ์ กาญจันดา

208-211

ประกาศวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

PDF

ใบสมัครสมาชิก

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

PDF