วารสารมหาจุฬาคชสาร รับตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวกับด้านศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์  บริหารธุรกิจ การจัดการ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความที่ได้รับตีพิมพ์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ และได้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)  จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Doubleblind Peer Review) ลักษณะของบทความที่จะนำลงตีพิมพ์ ได้แก่ บทความวิจัย (Research Article) บทความวิชาการ (Academic Article) บทความปริทรรศน์หรือบทวิจารณ์วรรณกรรม (Review Article) บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)

อัตราค่าตีพิมพ์ 3500 บาท/บทความ 

กำหนดชำระ หลังจากได้รับการตอบรับจากกองบรรณาธิการแล้ว 

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม - มิถุนายน 2565

วารสารฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2565 วารสารได้ผ่านการประเมินคุณภาพวารสาร จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI)  กลุุ่มที่ 2 (1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2567) เพื่อรักษาคุณภาพของวารสารให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาสากล จึงเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย ซึ่งกองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามกระบวนการเชิงหลักการเผยแพร่บทความตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาทุกประการ

กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณท่านผู้เขียน ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจวารสารของเราเป็นอย่างดีตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่ได้เลือกสรรมาตีพิมพ์จะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน บรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาอ่านและแนะนำการปรับแก้บทความวิจัยให้มีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น

สุดท้ายนี้ หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง

เผยแพร่แล้ว: 2022-06-26

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

สุภัคชัย ดำสีใหม่, ไพรัตน์ ฉิมหาด, เดโช แขน้ำแก้ว

1-10

การเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ ตามแนวพระพุทธศาสนา

พระมหายุทธพิชาญ ทองจันทร์, เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร, วันชัย ชูศรีสุข

11-22

หลักมัตตัญญุตากับการประกันความมั่นคงทางอาหารในมุมมองพระพุทธศาสนา

ธนรัฐ สะอาดเอี่ยม , พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ, พระมหายุทธพิชาญ ทองจันทร์, พระครูศรีปรีชากร

23-34

ธรรมาภิบาล อมตาธรรมสำหรับการบริหาร

พระมหายุทธพิชาญ ทองจันทร์, สัญญา เคณาภูมิ, วันชัย ชูศรีสุข

35-46

ยุทธศาสตร์การสื่อสารของพรรคการเมืองไทยในยุคดิจิทัล

พระครูใบฎีกาวิชาญ ทรงราศี, พระปลัดสุระ ญาณธโร, ลัดดาวัลย์ คงดวงดี

47-58

ความเชื่อมะม๊วตของชุมชนชาวพุทธเชื้อสายเขมร ในตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

พระศิริชัย ปภสฺสโร, ธนรัฐ สะอาดเอี่ยม, พระอธิการเวียง กิตฺติวณฺโณ

59-66

การบริหารจัดการการฝึกซ้อมของนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยของ สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

เจนจิรา ศรีสะอาด, อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ, รังสรรค์ ประเสริฐศรี, พระปลัดสุระ ญาณธโร, ลัดดาวัลย์ คงดวงดี

79-92

ดูทุกฉบับ