วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อจัดระเบียบตรวจสอบและนักวิชาการได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการเพื่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทุกสาขาต่อประสิทธิภาพวิชาการที่รับตีพิมพ์บทความวิชาการวิจัย ระเบียบและบทพินิจหนังสือที่พิจารณาตีพิมพ์ในวารสารนี้จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อนเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการใบอนุญาตและได้รับความเห็นชอบจากกองจัดการ

Vol. 17 No. 1 (2020): UMT Poly Journal

Published: 2020-06-30

The development tourist’s cognitive – affective indicators of destination image of entertainment places; a case study of Pattaya Chonburi Province

ณัชชารีย์ ธนาเลิศวสุนนท์; Tinikan Sungsuwan, Wannapa U-dompon

1-10

The value of the RabumLeela Lai Sangkalok dance in social and cultural styles

อโนทัย ส้มอ่ำ; Kosit Phaengsoi, Suchat Sukna

11-19

Location Selection for Blood Distribution Center Case Study : Rayong Province

ภีรดา พุทธพูลตระกูล; Pairoj Raothanachonkun

34-43

Thai Traditional Medicine Service Guideline Development for Srinarong Hospital. SrinarongDistrict,Surin

ณัฏฐวรรณ รุกขชาติ; Sanjai Sangvichien, Supalak Fakkham

60-68

Professional Learning Community-based Internal Supervision Model for Secondary School

อธิศ ไชยคิรินทร์; Associate Prof. Boonchom Srisa-ard, Ed.D.

80-88

Factors Affecting the Success of the Quality Accounting Firm in THAILAND

ธรารินทร์ ใจเอื้อพลสุข; Dr.Kanoksak Sukwattanasinitt

89-101

Development of creative leadership development programs of primary school teachers

พุทธชาติ ภูจอมจิต; Assistant Prof.Tharintorn Namwan

109-117

The Model of Surveillance Culture in Cultural Receiving In Buddhist Way School

ปิยะนุช รัตนพันธุ์; Asst.Prof.Dr.Sastra Laoakka

174-182

Program of Transformational Leadership Enhancement for the First-Level Administrators in Rajabhat Universities

ภวัต มิสดีย์; Assoc. Prof. Dr. Pacharawit Chansirisira, Assist. Prof. Dr. Kowat Tesaputa

183-195

Driving of Strategies for Managing in Pakumkoa Sub District Health Promotion Hospital Sukhothai Province

ประเสริฐ ทองใบ; Assoc Prof. Dr. Somchai Wongnaya , Asst. Prof. Dr. Chareanwich Sompongdarma

222-232

Development Of A Non-Formal Education Program for Families to Enhance Media Literacy Skills

วรรณรี ตันติเวชอภิกุล; Assist. Prof. Dr. Suwithida Charungkaittikul, Assoc Prof. Dr. Sareepan Supawan

243-255

Development of Pain Management Application for Older Adults

วรางคณา บุตรศรี; Nantareya Lohapiboonkul

256-266

Strategy for Improving GEM and Jewelry Business in TAK Province

อำพล ฉัตรไชยาฤกษ์; Assoc Prof. Dr. Pacharee Phonprasert , Assoc Prof. Dr. Phetchara Budsritha

286-298

Long Term Elderly Care Strategy of Sub-district Health Promoting Hospitals Sukhothai Province

จันทร์ฉาย จรวุฒิพันธ์; Assoc.Prof.Dr.Somchai Wongnaya

336-347

Development of a Workplace Learning Enhancement Model for Self-Development in Private Organization

ธนาวัฒน์ เอี่ยมอำไพ; Assist. Prof. Dr. Weerachat Soopunyo, Assist. Prof. Dr. Poschanan Niramitchainont

372-381

Social Learning for Enhancing Attitude Toward Startup Entrepreneurship for Undergraduate Students

สมภพ ล้อเรืองสิน; Assoc Prof. Dr. Archanya Ratana-ubol, Assist. Prof. Dr. Weerachat Soopunyo

382-392

The Impact Assets and Liabilities that are the Performance of

ธนาชัย แจ่มเปี่ยม; Asst.Prof.Dr.Titaporn Sincharoonsak

417-430

The Effectiveness of Tourism Promotion Policy of Muang District, Suphanburi Province

ศศิมาภรณ์ สุวรรณดี; Assoc.Prof.Dr.Chumphon Nimphanit , Dr. Chalermporn Yenyuak

431-436

Strategy Development Process to Promote Lifelong Learning on Digital Literacy

เรือนทอง ไวทยะพานิช; Assist. Prof. Dr. Weerachat Soopunyo

437-445

An Informal Learning Enhancement Model for Elderly in Urban Society

Porrawan Doungrat; Assoc Prof. Dr. Archanya Ratana-ubol, Assist. Prof. Dr. Weerachat Soopunyo

466-481

Lifelong Learning Process of THAI Wisdom Teachers

สายทิพย์ พิริยะธนารักษ์; Assist. Prof. Dr. Weerachat Soopunyo, Associate Professor Dr.Wirathep Pathumcharoenwattana

493-500

Elderly Depression : Nursing Roles

โปรยทิพย์ สันตะพันธุ์; Buppha Jaimun, Wichittra Chitrak

501-512

The Study of the Predictive Validity of the Glittering Teacher Test for Entrance Examination of the Ubon Ratchathani Rajabhat University Graduate Diploma Program in Teacher Education in the Academic Year 2017

Chuanchai Chuasathuchon; Assist. Prof. Dr. Chaowprapha Chuesathuchon, Assist. Prof. Dr. Chucheep Pratumviang, Assist. Prof. Dr. Aree Luangna , Assist. Prof. Sumonrat Krisawat

569-575

View All Issues

Indexed in tci