Announcements

เปิดรับบทความ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2566)

2022-05-26

เรียน ผู้วิจัยทุกท่าน

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น แจ้งเปิดรับบทความ ที่จะลงตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2566) โดยเริ่มส่งบทความได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2566

ทางกองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้วิจัยทุกท่านที่ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 

 

Read more about เปิดรับบทความ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2566)

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (2022): วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
					ดู ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (2022): วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

             วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (เดิมชื่อ วารสารโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ของนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ หลากหลายสาขาวิชา และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักวิชาการได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วารสารวิชาการได้ดำเนินการตีพิมพ์บทความตามสาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ และเพื่อเผยแพร่ผลงานอันเป็นประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และการพัฒนานโยบายสำคัญของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ ซึ่งวารสาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน (กรกฎาคม–ธันวาคม 2565) นี้ ได้รวบรวมบทความที่ทันสมัยจากสาขาวิชาต่างๆ ไว้อย่างหลากหลายจากนักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาชั้นนำต่าง ๆ โดยมีบทความเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาประเทศ เช่น ศึกษาความต้องการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขของผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี อิทธิพลคุณภาพบริการของเฟซบุ๊กที่มีผลต่อความพึงพอใจและการตั้งใจใช้อย่างยั่งยืนของลูกค้า   ทางกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความจากวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทั้งในทางวิชาการและวิชาชีพ และหากผู้เขียนหรือผู้อ่านต้องการส่งบทความที่เป็นประโยชน์หรือมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อวารสารฉบับนี้สามารถส่งข้อแนะนำมาที่เบอร์โทรศัพท์ 045-283-772  หรืออีเมล์ umtpoly.journal@umt.ac.th  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวารสารฯ ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป

                                                              “Imagine Beyond Knowledge”

                                                                          “จินตนาการนำความรู้”

                             

                                                               รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์

                                                                                   บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 2022-12-26

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

Indexed in tci