Announcements

ขั้นตอนการส่งบทความวิจัย

2023-07-19

1. ส่งใบสมัครแบบขอส่งบทความ  (Download PDF)

2. รูปแบบการเขียนบทความลงวารสาร (Download PDF , WORD)

3. ขั้นตอนการการส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ (Download PDF )

Read more about ขั้นตอนการส่งบทความวิจัย

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (2023): วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
					ดู ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (2023): วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (เดิมชื่อ วารสารโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เป็นวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI2 จัดทําขึ้นปีละ 2 ฉบับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ของนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ หลากหลายสาขาวิชา และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักวิชาการได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วารสารวิชาการ ได้ดำเนินการตีพิมพ์บทความตามสาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ และเพื่อเผยแพร่ผลงานอันเป็นประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และการพัฒนานโยบายสำคัญของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ ซึ่งวารสารปีที่ 20 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566 ได้รวบรวมบทความที่ทันสมัยจากสาขาวิชาต่างๆ ไว้อย่างหลากหลายจากนักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับปริญญาเอกและปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างๆ โดยมีบทความเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาประเทศ เช่น ศึกษาความคาดหวังของผู้ใช้รายงานทางการเงินต่อคุณภาพของข้อมูลทางการเงิน ทางกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความจากวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทั้งในทางวิชาการและวิชาชีพ และหากผู้เขียนหรือผู้อ่านต้องการส่งบทความที่เป็นประโยชน์หรือมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อวารสารฉบับนี้สามารถส่งข้อแนะนำมาที่เบอร์โทรศัพท์ 098-1138268 หรืออีเมล์ umtpoly.journal@umt.ac.th เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวารสารฯ ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป

 

                                                        “Imagine Beyond Knowledge”

                                                                “จินตนาการนำความรู้”

             

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-29

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

Indexed in tci