วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นวารสารฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัยและบทวิจารณ์หนังสือ โดยมีวัตถุประสงค์ตีพิมพ์เผยแพร่บทความดังกล่าวในสาขาศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา การสอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ สังคมศึกษา พลศึกษา จิตวิทยา การแนะแนวและการให้คำปรึกษา การสอนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาจีน ดนตรีศึกษา การบริหารการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน การวิจัยทางการศึกษา การวัดและประเมินผลทางการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสารทางการศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การจัดการศึกษาตลอดชีวิต ธุรกิจศึกษา การอุดมศึกษาและหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยวารสารวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามม ได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ คือ ฉบับตีพิมพ์ (ISSN 1685-2699) ได้เริ่มเผยแพร่ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 และฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (ISSN 2630-0125) ได้เริ่มเผยแพร่เมื่อ พ.ศ.2560 กำหนดออกเผยแพร่เป็นราย 4 เดือน

วารสารครุศาสตร์  Journal of Education

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ความคิดและพัฒนาการทางการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องผ่านบทความวิชาการและบทความวิจัยทางการศึกษาในประเด็นที่น่าสนใจ มีความทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. เพื่อเสนอผลการทดลอง การค้นคว้า และการวิจัยของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการอภิปรายประเด็นและปัญหาทางการศึกษา เพื่อแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมกับสภาพของสังคมไทย ระหว่างนักวิจัยทางการศึกษา นักวิชาการทางการศึกษา เพื่อแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมกับสภาพของสังคมไทยระหว่างนักวิจัยทางการศึกษา บุคลากรทางการ ศึกษาและผู้ที่สนใจ ตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

4. เป็นแหล่งเผยแพร่งานวิชาการให้กับคณะครุศาสตร์ ศิษย์เก่า ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทั่วไป วารสารครุศาสตร์ประกอบด้วย บทความวิจัย บทความวิชาการและบทวิจารณ์หนังสือ การจัดพิมพ์วารสารได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะครุศาสตร์ สมาชิกและผู้สนับสนุน ทั่วไป

กระบวนการพิจารณาบทความ (Peer Review Process)

               บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะตีพิมพ์ ต้องเป็นผลงานใหม่ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ใดมาก่อนและ/หรือ
ไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น แต่ละบทความจะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในและภายนอกคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ต่อ 1 บทความ (Double blinded peer reviewers) และต้องได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ โดยกองบรรณาธิการมีสิทธิ์ให้แก้ไขบทความตามความเหมาะสม

การเผยแพร่วารสารฉบับสมบูรณ์ (Journal Publishing)

               การเผยแพร่วารสารตามรายปีที่กำหนด จะตีพิมพ์เผยแพร่ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของผ่ายงานวารครุศาสตร์เท่านั้น ทั้งนี้ วารสารครุศาสตร์ยังคงมีการตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม และสามารถติดต่อซื้อได้ที่ ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 110 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เจ้าของ
             คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต   ถึงนาค                   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษกนก   ดวงชาทม      มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย์อนุสรณ์   ถูสินแก่น                                มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย์จีระนัน   เสนาจักร์                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ   ศรีวาปี            มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
อาจารย์ ดร.รุ่งลาวัลย์   ละอำคา                          มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย์ยุภาพร   วิวัฒน์พัฒนกุล                        มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผู้ดูแลระบบและประสานงาน

นางสาววรรณษา  โสภานะ                                   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

การติดต่อ

2021-09-16

การติดต่อกับทีมงานวารสาร

 

ทีมผู้ช่วยบรรณาธิการวารสาร

 

 

อาจารย์ดร.รุ่งลาวัลย์ ละอำคา          ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 

อาจารย์ยุภาพร วิวัฒน์พัฒนกุล   ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 

 

ผู้ดูแลระบบ

 

นางสาววรรณษา โสภานะ              นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

ติดต่อทางโทรศัพท์

 

โทรศัพท์ (คณะครุศาสตร์) 0-4371-2622

 

โทรศัพท์ สำนักงาน (มือถือ) 09-5229-5748

   

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (2021): มกราคม - เมษายน 2564 (January - April 2021)

วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปีที่ 18 ฉบับ ที่ 1 (35)
เผยแพร่ มกราคม-เมษายน 2564

เผยแพร่แล้ว: 2021-09-25

การเป่าแคนโดยใช้ K6 MODEL

กฤษฎ์ พีรธนัศสกุล

13-26

ดูเล่มทุกฉบับ