Published: 2014-04-11

บทบรรณาธิการ

อมรรัตน์ วัฒนาธร

PDF

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องพะยูนและหญ้าทะเล สำหรับโรงเรียนชายฝั่งจังหวัดตรัง

ณัฐทิตา โรจนประศาสน์, วิภาวรรณ ตินนังวัฒนะ, ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย

35-47

ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์

อดิเรก ฟั่นเขียว, ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์, ปาจรีย์ ผลประเสริฐ

59-69

กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สิริมนต์ นฤมลสิริ, ฉลอง ชาตรูประชีวิน, อนุชา กอนพ่วง, คมกฤช จำปาสุต

82-91

รูปแบบการบริหารศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กไร้สัญชาติในเขตชายแดนไทย-พม่า

รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์, ฉันทนา จันทร์บรรจง, ภานุวัฒน์ ภักดีวงศ์, อนุชา กอนพ่วง

104-118

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา

สุรพงษ์ แสงสีมุข, จิติมา วรรณศรี, วิทยา จันทร์ศิลา, สำราญ มีแจ้ง

119-128

กลยุทธ์การจัดการกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของนิสิตนักศึกษา

ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ, ปัญญา สังขวดี, ฉลอง ชาตรูประชีวิน, ปกรณ์ ประจันบาน

140-154

ปัจจัยด้านคุณภาพของระบบสารสนเทศที่ส่งผลต่อการบริหารโรงเรียน

ปาริฉัตร ทูลกิจใจ, วีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์, จินตนา จันทร์เจริญ

174-181