Announcements

เปิดรับพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ปี 2565 (ปีที่ 7 ฉบับที่ 2)

2022-07-08

ประกาศ กองบรรณาธิการวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เปิดรับบทความ ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โดยมีกำหนดการดังนี้

____

โดยผู้ที่จะลงบทความสามารถส่งบทความให้กับวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผ่านระบบ ThaiJO2 หรืออ่านคำแนะนำและขั้นตอนการส่งบทความได้ที่ การลงทะเบียน/สมัครสมาชิก (Register)

Read more about เปิดรับพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ปี 2565 (ปีที่ 7 ฉบับที่ 2)

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2565): ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2565): ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2565) : มกราคม-มิถุนายน 2565
					ดู ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2565): ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2565): ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2565) : มกราคม-มิถุนายน 2565
เผยแพร่แล้ว: 2022-06-30

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

อยู่ในฐานข้อมูล