Announcements

ขอปิดรับบทความ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565

2021-11-17

   ประกาศ กองบรรณาธิการวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ขอปิดรับบทความ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565

โดยผู้ที่จะลงบทความสามารถส่งบทความให้กับวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผ่านระบบ ThaiJO2 หรืออ่านคำแนะนำและขั้นตอนการส่งบทความได้ที่ การลงทะเบียน/สมัครสมาชิก (Register)

Read more about ขอปิดรับบทความ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2565): ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2565): ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2565) : มกราคม-มิถุนายน 2565
					ดู ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2565): ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2565): ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2565) : มกราคม-มิถุนายน 2565
เผยแพร่แล้ว: 2022-06-30

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

อยู่ในฐานข้อมูล