Published: 2015-12-16

กองบรรณาธิการ

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

PDF

บทบรรณาธิการ

ธิติยา บงกชเพชร

PDF

สารบัญภาษาไทย

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

PDF

content

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

PDF

การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความเป็นพลเมือง สำหรับเยาวชนไทยด้านความรับผิดชอบ

กนกวรรณ อุ่นใจ, วารีรัตน์ แก้วอุไร, ปกรณ์ ประจันบาน, ภูฟ้า เสวกพันธ์

40-51

รูปแบบการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ในสถาบันการอาชีวศึกษา

สมยศ ตรีเพ็ชร์, วิทยา จันทร์ศิลา, สำราญ มีแจ้ง, ปัญญา สังขวดี

52-63

รูปแบบการบริหารโรงแรมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นิษฐ์สินี กู้ประเสริฐ, วิทยา จันทร์ศิลา, สำราญ มีแจ้ง, จิตติมา วรรณศรี

64-73

รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาล

ศิธาชัย ศรีอุดม, ปัญญา สังขวดี, วิทยา จันทร์ศิลา, สำราญ มีแจ้ง

74-81

รูปแบบการบริหารงานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

บุญเรียง สิทธิ์ทองสี, ปัญญา สังขวดี, วิทยา จันทร์ศิลา, สำราญ มีแจ้ง

105-114