Published: 2016-07-07

กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ สำหรับผู้สอนระดับอนุปริญญาในวิทยาลัยชุมชน

เด่นศักดิ์ หอมหวล, วารีรัตน์ แก้วอุไร, ทนงศักดิ์ ยาทะเล, อังคณา อ่อนธานี

13-24

การพัฒนาระบบการใช้ประโยชน์งานวิจัยทางการศึกษา

ปิ่นแก้ว ยังคำมั่น, ปกรณ์ ประจันบาน

60-71

ความคิดเห็นของครูวิทยาศาสตร์ที่มีต่อจินตนาการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในชั้นเรียน

ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล, ณสรรค์ ผลโภค, กมลวรรณ กันยาประสิทธิ์, ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์, จรรยา ดาสา

81-92

การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดตาก

วาสนา นาคน้อย, ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์, ปาจรีย์ ผลประเสริฐ

106-117