เผยแพร่แล้ว: 2022-12-29

การวิเคราะห์ความงามในเรื่องพระนันทเถระ

พระสำราญ พันธ์ผาด, จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ , สุวิน ทองปั้น , ประสิทธิ์ วงศ์ศรีเทพ

33-44

วิเคราะห์การพัฒนาจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนชุมชนโพนสว่างดอนโมง ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

พระสมหมาย อคฺคปญฺโญ , พระครูภาวนาโพธิคุณ , จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ, โสวิทย์ บำรุงภักดิ์

121-134

การวิเคราะห์พุทธจริยศาสตร์ในอักโกสวัตถุสูตร

พระมหาวีรพล กตปุญฺโญ, สุวิน ทองปั้น, จรัส ลีกา, ประสิทธิ์ วงศ์ศรีเทพ

175-186

พุทธจริยธรรมในวรรณกรรมท้องถิ่นประเภทคำสอน: กาพย์ปู่สอนหลาน

พรสวรรค์ สุวรรณธาดา, พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก

201-210

การเปรียบเทียบมนุษย์ในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาทกับฟรีดริช นิตเช่

พระอธิวัฒน์ อชิโต, พระครูภาวนาโพธิคุณ, จรัส ลีกา

211-222

ข้อโต้แย้งทางจริยศาสตร์กฎหมายสมรสเท่าเทียม

พระครูปลัดธันรบ โชติวํโส (วงศ์ษา), พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทฺโธ (วงค์ใส), พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์, ประสิทธิ Prasit

233-248

นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม: New Normal

พระครูวินัยธรวรวุฒิ เตชธมฺโม, พระฮอนด้า เข็มมา

249-262

การวิเคราะห์พุทธสุนทรียศาสตร์ในวรรณกรรมอีสาน

พระมหาวิโรฒ ปภาโส, พระโสภณ พัฒนบัณฑิต, จรัส ลีกา

275-286