ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม
					ดู ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม
เผยแพร่แล้ว: 2023-12-27

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

ดูทุกฉบับ

ISSN : 2465-3683 (Print)

ISSN : 2730-3098 (Online)