ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2566): ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม-ธันวาคม 2566

					ดู ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2566): ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม-ธันวาคม 2566
เผยแพร่แล้ว: 2023-12-21

บทความวิจัย