Published: 2016-04-18

กลยุทธ์การขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำห สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2, ธาวิน อัครเมธายุทธ, สุทัศน์ คร่ำในเมือง, พิธาน พื้นทอง

54-66

รูปแบบการบริหารศูนย์วิจัยและพัฒนาในสถาบันการอาชีวศึกษา

สำราญ หงษ์กลาง, จิติมา วรรณศรี, วิทยา จันทร์ศิลา, สำราญ มีแจ้ง

67-73