วารสารนี้ เป็นของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหวิทยาการกับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของนักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป  

Vol. 8 No. 2 (2565): Volume 8, Issue 2 (2022): May - August 2022

Published: 2022-09-28

AN ANALYSIS OF DEIXIS IN SPEECHES OF FAMOUS AMERICANS

Suriya Bunyarang, Sooksil Prasongsook

1-16

CREATING A BUDDHIST ORIENTED IDENTITY FOR THE MENTAL HEALTH OF THE ELDERLY ROI ET PROVINCE

Phra Natthawut Siricando/Srichan, Phrakrupralad Sommai Attasitto, Phrakru Sutaworathammakit

46-60

View All Issues