วัตถุประสงค์

1) เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและวิชาการสาขาเกี่ยวกับปรัชญา ศาสนา สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์

2) เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการวิจัยและวิชาการสาขาเกี่ยวกับปรัชญาและศาสนา สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์

3) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยและวิชาการสาขาเกี่ยวกับปรัชญาและศาสนา สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ : วารสาร มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในด้านพุทธศาสนาและปรัชญา ศาสนา จริยศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ จากนักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

ประเภทของบทความ : บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความทั่วไปและการวิจารณ์หนังสือ

การพิจารณาบทความ : บทความทุกบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (double-blind peer review)

ภาษาที่รับตีพิมพ์ : ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

กำหนดออก : ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

กระบวนการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ :

              วารสารจะมีกระบวนการประเมินคุณภาพ โดยผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์ บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blind peer-reviewed) ทั้งนี้บทความจากผู้นิพนธ์ภายในจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงาน และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้มข้นในการประเมินคุณภาพบทความก่อนออกตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะ หากกองบรรณาธิการและผู้เชี่ยวชาญผู้ตรวจประเมินบทความมีความเห็นว่าควรแก้ไข กองบรรณาธิการจะส่งคืนเพื่อให้เจ้าของบทความแก้ไข โดยจะยึดถือข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจประเมินเป็นเกณฑ์หลัก และหรือขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่ตีพิมพ์ ในกรณีที่รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยไม่ตรงกับแนวทางของวารสาร มจร ปรัชญาปริทรรศน์หรือไม่ผ่านการพิจารณาของกองบรรณาธิการหรือผู้เชี่ยวชาญ เมื่อบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับลิ้งค์วารสารที่นำบทความลงตีพิมพ์ผลงานแล้ว พร้อมกับหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความในวารสาร มจร ปรัชญาปริทรรศน์

Vol. 4 No. 2 (2021): ๋July-December 2021

View All Issues

Online ISSN: 2651-0502