ยินดีต้อนรับสู่วารสาร มจร ปรัชญาปริทรรศน์ (JMPR) ISSN: 3027-7388 (Online) เป็นวารสาร มจร ปรัชญาปริทรรศน์ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วารสารเผยแพร่เนื้อหาบทความที่ได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากผู้ทรงคุณวุฒิ กองบรรณาธิการมีการตรวจสอบคุณภาพบทความให้มีความน่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานตามหลักวิชาการ ทำให้วารสารมีข้อมูลเพื่อการอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับปรัชญา  คือ อภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ หรือปรัชญาประยุกต์กับสาขาวิชาอื่น เช่น ปรัชญาการศึกษา ปรัชญาศาสนา ปรัชญาสังคมและการเมือง เป็นต้น บทความทั้งหมดจะต้องเกี่ยวข้องกับปรัชญาบริสุทธิ์ ปรัชญาประยุกต์ และการวิจัยทางปรัชญา ใน 2 กลุ่มประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ปรัชญาบริสุทธิ์ ได้แก่ การวิเคราะห์ทางอภิปรัชญา ญาณวิทยา และจริยศาสตร์ และกลุ่มที่ 2 ปรัชญาประยุกต์ หมายถึง การประยุกต์หลักปรัชญาและศาสนา เพื่อตีความและนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ปรากฎในสังคม

ปีที่เริ่มต้น:  2561

ภาษาที่รับตีพิมพ์: ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

2023-09-24

วารสารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความจำนวน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อ 1 บทความ ผู้เขียนจะต้องลงทะเบียนพร้อมจ่ายค่าธรรมเนียมในระบบ วารสารจะนำค่าธรรมเนียมนี้มาเพื่อ ดำเนินงานภายใน ในกรณีที่บรรณาธิการปฏิเสธการตีพิมพ์จะคืนค่าตีพิมพ์ แต่หากมีการส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความแล้ว วารสารจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ผู้เขียนสามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 802-4-74321-2 เมื่อชำระแล้วให้ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ khwanchai.hem@mcu.ac.th

Vol. 7 No. 1 (2024): Vol.7 No.1 January-June 2024

Published: 2024-02-29

View All Issues

ISSN: 3027-7388 (Online)