วารสารวิจยวิชาการ  มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการและบทวิจารณ์หนังสือที่เป็นภาษาไทยและมีข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะที่เป็นนวัตกรรม รวมถึงความคิดริเริ่มที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติในวงกว้าง อีกทั้งยังมุ่งหมายที่จะเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสาขาต่าง ๆ และสนับสนุนการศึกษา การสอน โดยเน้นสาขาวิชาพระพุทธศาสนา การบริหารการศึกษา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึงสหวิทยาการอื่น ๆ  

                   วารสารวิจยวิชาการได้เริ่มจัดทำและตีพิมพ์ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 หมายเลข ISSN 2672-9490 (Print) และได้เริ่มจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ พ.ศ.2562 หมายเลข ISSN 2672-9962 (Online) 

 

 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (2021): ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2564)

บทความวิจัยและบทความวิชาการของวารสารวิจยวิชาการ.....ไม่ใช่แค่ตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อแสดงผลงานของผู้นิพนธ์เท่านั้น.......หากแต่ยังเป็นการสร้างทานบารมีในทางวิชาการเพื่อประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ให้ได้นำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ตามโอกาสสมควรด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช พรหมกัลป์

บรรณาธิการวารสารวิจยวิชาการ

เผยแพร่แล้ว: 2021-07-02

บทบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช พรหมกัลป์

จ-ช

การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ชุมชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดลำปาง

พระครูสิริธรรมบัณฑิต, บุษกร วัฒนบุตร, ณฤณีย์ ศรีสุข, อนุกูล ศิริพันธ์

1-10

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการที่ดีของคณะสงฆ์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์, สมคิด พุ่มทุเรียน, พระราชรัตนเวที (ประเสริฐ โชติธมฺโม)

103-114

ฆราวาสธรรม: การป้องกันการฆ่าตัวตายที่มีสาเหตุเกิดจากปัญหาด้านความสัมพันธ์

พระครูพิฑูรนคราภิรักษ์ (อนุชาติ นรินฺโท), พระมหาสุเมฆ สมาหิโต

255-268

การสร้างเสริมศักยภาพเลขานุการเจ้าคณะตำบล

พระครูพิสุทธิปัญญาภิวัฒน์ (นพณัฐ กิตฺติปญฺโญ), พระมหาสุเมฆ สมาหิโต

269-282

บทบาทของสตรีไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0

อัญธิษฐา อักษรศรี, วันชัย แสงสุวรรณ

297-310

สมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ

มารศรี ศิริสวัสดิ์, วาโร เพ็งสวัสดิ์, วัลนิกา ฉลากบาง, เอกลักษณ์ เพียสา

311-324

วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม

พระอธิการพรนารายณ์ กิตฺติคุโณ (ปานบุตร)

325-336

ดูเล่มทุกฉบับ

  --------------------------------------------------                

บทความแต่ละบทความจะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร 2 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อ หรือข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ (Double-blind Peer Review) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้นิพนธ์ต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มใบมอบลิขสิทธิ์บทความให้แก่วารสารฯ พร้อมกับบทความต้นฉบับที่ได้แก้ไขครั้งสุดท้าย นอกจากนี้ ผู้นิพนธ์ต้องยืนยันว่าบทความต้นฉบับที่ส่งมาตีพิมพ์นั้น ได้ส่งมาตีพิมพ์เฉพาะในวารสารวิจยวิชาการเพียงแห่งเดียวเท่านั้น หากมีการใช้ภาพหรือตารางของผู้นิพนธ์อื่นที่ปรากฏในสิ่งตีพิมพ์อื่นมาแล้ว ผู้นิพนธ์ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน พร้อมทั้งแสดงหนังสือที่ได้รับการยินยอมต่อบรรณาธิการก่อนที่บทความจะได้รับการตีพิมพ์