บทความวิจัยและบทความวิชาการของวารสารวิจยวิชาการ.....ไม่ใช่แค่ตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อแสดงผลงานของผู้นิพนธ์เท่านั้น.......หากแต่ยังเป็นการสร้างทานบารมีในทางวิชาการเพื่อประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ให้ได้นำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ตามโอกาสสมควรด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช พรหมกัลป์

บรรณาธิการวารสารวิจยวิชาการ

เผยแพร่แล้ว: 01-11-2022

การพัฒนาภาวะผู้นำของพระสังฆาธิการในจังหวัดกำแพงเพชร

พระครูวชิรคุณพิพัฒน์ (เอนก คุณวุฑฺโฒ)

1-14

การพัฒนาสมรรถนะครูในช่วงยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)

ฐกร พฤฒิปูรณี, ประเสริฐ อินทร์รักษ์

87-98

PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่การบริหารสถานศึกษา

พระครูสังฆรักษ์สิงห์ชัย ฐิตธมฺโม, พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ

289-300

ผลกระทบภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่มีต่อการจัดการกำไร

สุฏิกา รักประสูติ, นงนิภา ตุลยานนท์

317-326