วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม Print ISSN: 2465-3705

กำหนดการเผยแพร่วารสาร ปีละ 2 ฉบับ

     ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน / ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ทางพระพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
     2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ด้านอีสานศึกษา ด้านสันติศึกษา และด้านวิปัสสนาศึกษา
     3. เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

การพิจารณาและคัดเลือกบทความ

     บทความแต่ละบทความจะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) 2 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ (Double – blind peer review)

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2020): กรกฎาคม-ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 2020-12-30

บรรณาธิการแถลง

วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม

สารบัญ

สารบัญ

การศึกษาวิเคราะห์เรื่องทุกข์ที่ปรากฏในงานประพันธ์ทางพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน (จันทาพูน), พระครู สุธีคัมภีรญาณ, พระ โสภณพัฒนบัณฑิต

75-84

รูปแบบการบริหารจัดการสภาพลเมืองเชิงพุทธ จังหวัดขอนแก่น

สุวิน ทองปั้น, ไพทูรย์ มาเมือง, เอี่ยม อามาตย์มุลตรี

85-100

ศึกษาแนวทางการจัดการงานนมัสการพระธาตุพนมเชิงพุทธ

พระมหาอนุพงศ์ วริทธิเมธี (แสนสุพรรณ์), พระ โสภณพัฒนบัณฑิต, พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, เกียรติศักดิ์ บังเพลิง

135-144

ศึกษาการอฺธิบายหลักธรรมของพระเทพวรมุนี (สำลี ปญฺญาวโร) ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของชุมชนชาวพุทธในเขตอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

พระมหาฤทธิชัย สุมนฺตภาณี (พรมพินิจ), พระ โสภณพัฒนบัณฑิต, พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, เกียรติศักดิ์ บังเพลิง

145-154

การศึกษาคุณค่าในการบูชาพระธาตุอีงฮังของชาวแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

พระบุญสูง ปญฺญาวชิรเมธี (เส็งมณีวงศ์), พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ , โสวิทย์ บำรุงภักดิ์, เกียรติศักดิ์ บังเพลิง

155-164

วิบัติในพระพุทธศาสนา

พระรุ่งธรรม โชติธมฺโม (หลักคำ), พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ

165-174

ตามทางพุทธกิจ

วินัย อินเสมียน, พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ

187-194

พรหมวิหารธรรมเรือนใจของผู้ใฝ่สุข

พระมหานพดล นวตลปญฺโญ, พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ

195-202

ประชาธิปไตย ไม่ยาก ถ้าอยากได้

พระสุนันท์ สุธมฺโม (โยธนามิ) , พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ

203-212

ดูเล่มทุกฉบับ

 

Indexed in tci