วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม Print ISSN: 2465-3705

กำหนดการเผยแพร่วารสาร ปีละ 3 ฉบับ

     ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน
     ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม
     ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ทางพระพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
     2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ด้านอีสานศึกษา ด้านสันติศึกษา และด้านวิปัสสนาศึกษา
     3. เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

การพิจารณาและคัดเลือกบทความ

     บทความแต่ละบทความจะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) อย่างน้อย 2 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ (Double – blind peer review)

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม-เมษายน

เผยแพร่แล้ว: 2022-04-30

ศักยภาพและความพร้อมการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครพนม

อร่ามจิต ชิณช่าง, อุดมลักษณ์ ศิริเกษมทรัพย์, คูณ เครือวัลย์, ภัทริกา ชิณช่าง, ลิขสิทธิ์ สิงห์งอย

39-48

การมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐในการพัฒนาพุทธอุทยาน อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

พระวุฒิไกร อภิรกฺโข (มาลัยขวัญ) , พระมหาวิรุธ วิโรจโน, พระครูสังฆรักษ์ทวี อภโย , ชนาธิป ศรีโท

77-86

ความงาม: คุณค่าของสตรี

พระบุญเลี้ยง สุขพิพัฒน์, จรัส ลีกา , พระธวัชชัย ฐิตญาโณ (มุงคุณคำชาว), พระใบฎีกาอนุพงษ์ สุเมโธ (อาจมุงคุณ), พระครูกิตติโพธิสาร กิตฺติปญฺโญ (ช่วยหาญ)

127-138

การพัฒนามนุษย์ในทัศนะของนิตเช่

พระอธิวัฒน์ อชิโต, อนุสิทธิ์ ต้นโพธิ์, Soeurng Seam, สุวิน ทองปั้น , จรัส ลีกา

139-148

ธรรมของสมณศักดิ์

พระวีระพงษ์ วิสุทฺโธ (โคษา), พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ

149-160

ดูทุกฉบับ

 

Indexed in tci