วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม Print ISSN: 2465-3705

กำหนดการเผยแพร่วารสาร ปีละ 2 ฉบับ

     ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน / ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ทางพระพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
     2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ด้านอีสานศึกษา ด้านสันติศึกษา และด้านวิปัสสนาศึกษา
     3. เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

การพิจารณาและคัดเลือกบทความ

     บทความแต่ละบทความจะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) 2 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ (Double – blind peer review)

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2562): กรกฎาคม-ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 2019-12-25

นิพพานที่นี่ และเดี๋ยวนี้

ชาตรี พะยิ, พระมหาสำรอง สญฺญโต, หอมหวล บัวระภา

129-140

จิตว่าง

เนติพล ภูเมฆ

141-150

ดูเล่มทุกฉบับ

 

Indexed in tci