ISSN 2822-0374 (Print)
ISSN 2822-0366 (Online)

กำหนดการเผยแพร่วารสาร ปีละ 3 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม
ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ทางพระพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ด้านอีสานศึกษา ด้านสันติศึกษา และด้านวิปัสสนาศึกษา
3. เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

การพิจารณาและคัดเลือกบทความ
บทความแต่ละบทความจะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) อย่างน้อย 2 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ (Double – blind peer review)

ค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความ
บทความวิชาการ/บทความวิจัย/วิจารณ์หนังสือ บทความละ 4,000 บาท
หมายเลขบัญชี : 464-2-34391-9
ธนาคาร : ทหารไทยธนชาต
ชื่อบัญชี: สถาบันวิจัยพิมลธรรม/พระโสภณพัฒนบัณฑิต
** พร้อมส่งสลิปการโอนเงินและแจ้งชื่อ-สกุล มาที่ E-mail: phimoldhamma.prij@gmail.com
ทั้งนี้ วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม ขอสงวนสิทธิ์ว่า การโอนค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความและค่าสมัครสมาชิกมาแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (2566): กันยายน - ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-21

การวิเคราะห์กรรมในอรรถกถาธรรมบทตามนิยัตินิยม

พระปลัดสมหมาย ขนฺติมโน, พระครูศรีปัญญาวิกรม , วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก

11-22

การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้พระปริยัติธรรมแผนกธรรม ของสำนักศาสนศึกษาในเขตอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

พระมหาสุทัศน์ อุตฺตโร (จันอากาศ), วิทยา ทองดี, ปาณจิตร สุกุมาลย์, อังคณา ตุงคะสมิต

23-38

การศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธจริยศาสตร์ในการครองตนของคนไทยในปัจจุบัน

ธัญชนก อินทแพทย์, พระเทพวชิรวิมล, พระครูสีลสราธิคุณ

39-48

รูปแบบการพัฒนาทักษะการบริหารตามหลักกัลยาณมิตรธรรมของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8

พระครูชินวรวิวัฒน์ ชินวโร (งามงอน), พระมหาพิสิฐ วิสิฏฐปญฺโญ, พระฮอนด้า วาทสทฺโท, จิราภรณ์ ผันสว่าง

117-130

การศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมในประเพณีข้าวสากของชาว ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

พระอธิการอินทรภพ สีลเตโช (ปรางทอง), พระครูสีลสราธิคุณ, สงวน หล้าโพนทัน

131-142

การศึกษาวิเคราะห์ความงามของพระพุทธรูปไม้ตามหลักสุนทรียศาสตร์ในตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

พระพรมภิพัฒ ปญฺญาวชิโร (วิชัยโคตร), พระครูสีลสราธิคุณ, พระมหาสากล สุภระเมธี

213-224

วิเคราะห์การทำหน้าที่ของสามีภรรยาในสังคมไทยปัจจุบันตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท

พระปกาศิต สีลวฑฺฒโน (ศักดิ์ขวา), สงวน หล้าโพนทัน, พระมหาสากล สุภรเมธี

225-240

การศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธจริยศาสตร์ในงานบุญผะเหวดของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด

พระสุพล สุพโล (ต้องโพนทอง), พระครูสีลสราธิคุณ , พระเทพวชิรวิมล

255-266

แมวของชเรอดิงเกอร์และการตีความเรื่องพหุจักรวาล

พระครูปลัดธันรบ โชติวํโส (วงศ์ษา)

267-282

มองหาคุณค่าชีวิต

พระดำรง สุมงฺคโล, สมเดช นามเกตุ

327-336

กุญแจภาวนา

สุดารัตน์ ต่ายธานี, พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต

337-344

ดูทุกฉบับ

 

Indexed in tci