บทความวิจัยและบทความวิชาการของวารสารวิจยวิชาการ.....ไม่ใช่แค่ตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อแสดงผลงานของผู้นิพนธ์เท่านั้น.......หากแต่ยังเป็นการสร้างทานบารมีในทางวิชาการเพื่อประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ให้ได้นำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ตามโอกาสสมควรด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช พรหมกัลป์

บรรณาธิการวารสารวิจยวิชาการ

เผยแพร่แล้ว: 01-07-2022

สุขภาวะองค์รวมเชิงพุทธของพระสงฆ์: นโยบาย สิทธิประโยชน์ และรูปแบบการเกื้อกูลต่อชุมชนในสังคมไทย

พระมหาประยูร โชติวโร (คำมา), ปฏิธรรม สำเนียง, นงลักษณ์ ยอดมงคล, ชาลีมาศ ตันสุเทพวีรวงศ์

1-12

ศึกษาวิเคราะห์เปรตในสังคมไทย

พระประพันธ์ ชาตเมโธ (สีผึ้ง), ศิริโรจน์ นามเสนา, พระศรีสมโพธิ (วรัญญู วรญฺญู)

13-24

รูปแบบภูมิสถาปัตยกรรมของวัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีพุทธในจังหวัดเพชรบูรณ์

พระมหาธนกร กิตฺติปญฺโญ (สร้อยศรี), สามารถ สุขุประการ, ศิริโรจน์ นามเสนา

25-34

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูในยุคดิจิทัลตามแนวทางพระพุทธศาสนา

พระปลัดสามารถ จนฺทสาโร (สิงห์รักษ์), วัฒนะ กัลยาณ์พัฒนกุล, วรกฤต เถื่อนช้าง

35-44

แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ภายใต้สถานการณ์ COVID 19

พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี, สมศักดิ์ บุญปู่, พีรวัฒน์ ชัยสุข

255-270

การประยุกต์ใช้โคกหนองนาโมเดลของอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

พระนพดล สุทิธมฺโม (มูลทาดี), ศิริโรจน์ นามเสนา

271-284

การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ

พระครูสังฆรักษ์สิงห์ชัย ฐิตธมฺโม, พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ

285-294

รัฐประศาสนศาสตร์ข้ามชาติในยุคดิจิทัล

ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, สยาม ดำปรีดา, ณวพงศ์ธร นิติภูวนนท์

295-308

บทวิจารณ์หนังสือ “ปฏิรูปเทส 4 สูตรสำเร็จการบริหารวัด”

พระอธิการรัตนธร นาถธมฺโม (เทพวรรณ), ศิริโรจน์ นามเสนา

325-340