บทความวิจัยและบทความวิชาการของวารสารวิจยวิชาการ.....ไม่ใช่แค่ตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อแสดงผลงานของผู้นิพนธ์เท่านั้น.......หากแต่ยังเป็นการสร้างทานบารมีในทางวิชาการเพื่อประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ให้ได้นำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ตามโอกาสสมควรด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช พรหมกัลป์

บรรณาธิการวารสารวิจยวิชาการ

เผยแพร่แล้ว: 01-07-2023

การประยุกต์หลักราชวสดีธรรมสำหรับงานราชการ

พระฐิติ กิตฺติปญฺโญ (จำนงค์สุข)

17-28

การบริหารจัดการลวดลายผ้าไหมมัดหมี่อย่างยั่งยืน

วิเนตร ดอนเส, อนันต์ รัศมี, เอื้ออัมพร ทิพยฆัมพร

59-74

คพฺภปาตน: ชีวิตเป็นของใคร สิทธิที่สตรีต้องตัดสินใจ

พระมหาเจษฏ์ฌกฤษฎ์ ปญฺญาธโร, เสาร์คำ ใส่แก้ว, ประสาน เจริญศรี

423-438