เผยแพร่แล้ว: 2023-12-21

การวิเคราะห์กรรมในอรรถกถาธรรมบทตามนิยัตินิยม

พระปลัดสมหมาย ขนฺติมโน, พระครูศรีปัญญาวิกรม , วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก

11-22

การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้พระปริยัติธรรมแผนกธรรม ของสำนักศาสนศึกษาในเขตอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

พระมหาสุทัศน์ อุตฺตโร (จันอากาศ), วิทยา ทองดี, ปาณจิตร สุกุมาลย์, อังคณา ตุงคะสมิต

23-38

การศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธจริยศาสตร์ในการครองตนของคนไทยในปัจจุบัน

ธัญชนก อินทแพทย์, พระเทพวชิรวิมล, พระครูสีลสราธิคุณ

39-48

รูปแบบการพัฒนาทักษะการบริหารตามหลักกัลยาณมิตรธรรมของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8

พระครูชินวรวิวัฒน์ ชินวโร (งามงอน), พระมหาพิสิฐ วิสิฏฐปญฺโญ, พระฮอนด้า วาทสทฺโท, จิราภรณ์ ผันสว่าง

117-130

การศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมในประเพณีข้าวสากของชาว ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

พระอธิการอินทรภพ สีลเตโช (ปรางทอง), พระครูสีลสราธิคุณ, สงวน หล้าโพนทัน

131-142

การศึกษาวิเคราะห์ความงามของพระพุทธรูปไม้ตามหลักสุนทรียศาสตร์ในตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

พระพรมภิพัฒ ปญฺญาวชิโร (วิชัยโคตร), พระครูสีลสราธิคุณ, พระมหาสากล สุภระเมธี

213-224

วิเคราะห์การทำหน้าที่ของสามีภรรยาในสังคมไทยปัจจุบันตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท

พระปกาศิต สีลวฑฺฒโน (ศักดิ์ขวา), สงวน หล้าโพนทัน, พระมหาสากล สุภรเมธี

225-240

การศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธจริยศาสตร์ในงานบุญผะเหวดของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด

พระสุพล สุพโล (ต้องโพนทอง), พระครูสีลสราธิคุณ , พระเทพวชิรวิมล

255-266

แมวของชเรอดิงเกอร์และการตีความเรื่องพหุจักรวาล

พระครูปลัดธันรบ โชติวํโส (วงศ์ษา)

267-282

มองหาคุณค่าชีวิต

พระดำรง สุมงฺคโล, สมเดช นามเกตุ

327-336

กุญแจภาวนา

สุดารัตน์ ต่ายธานี, พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต

337-344