Published: 2016-06-24

การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ในตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ทิวา ประสุวรรณ, ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ, ดารากร เจียมวิจักษณ์, ปรีชา ดิลกวุฒิสิทธิ์

45-60

การพัฒนารูปแบบการสื่อสารรณรงค์เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบบูรณาการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เรืองฤทธิ์ กิตติวิทยาพงศ์, ผศ.ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ, ผศ.ดร.ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์

133-146

การพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจรับซื้อของเก่า

พูลทวี บุญศรีพิทักษ์, อำนวย ปาอ้าย, ทวีศิลป์ กุลนภาดล, ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล

159-170

ระดับการคุกคามทางเพศต่อวัยรุ่นหญิงผ่านพื้นที่เสมือนจริง

อนุกูล มโนชัย, ดุษฎี อายุวัฒน์, ชูพักตร์ สุทธิสา

183-196

รูปแบบสมรรถนะผู้นำองค์กรแห่งความสุขภาคเอกชน

กำพลสิริ พุทธรักษา, อำนวย ปาอ้าย, ทวีศิลป์ กุลนภาดล, Doungnetre Thummakul

197-210

กีฬากับความรัก เอกลักษณ์ และการพัฒนาท้องถิ่น ของ สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

นราธิป ตรีเจริญ, สมบูรณ์ สุขสำราญ, ชัยอนันต์ สมุทวณิช, สุเทพ เชาวลิต

281-294

ผลการฝึกอบรมภาวะผู้นำตนเองของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เพชรสุดา ภูมิพันธุ์, พนิตนันท์ อุดมทรัพย์, วิวรรณ กาญจนวจี

337-348