บทความวิจัยและบทความวิชาการของวารสารวิจยวิชาการ.....ไม่ใช่แค่ตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อแสดงผลงานของผู้นิพนธ์เท่านั้น.......หากแต่ยังเป็นการสร้างทานบารมีในทางวิชาการเพื่อประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ให้ได้นำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ตามโอกาสสมควรด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช พรหมกัลป์

บรรณาธิการวารสารวิจยวิชาการ

Published: 02-07-2021

บทบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช พรหมกัลป์

จ-ช

การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ชุมชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดลำปาง

พระครูสิริธรรมบัณฑิต, บุษกร วัฒนบุตร, ณฤณีย์ ศรีสุข, อนุกูล ศิริพันธ์

1-10

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการที่ดีของคณะสงฆ์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์, สมคิด พุ่มทุเรียน, พระราชรัตนเวที (ประเสริฐ โชติธมฺโม)

103-114

ฆราวาสธรรม: การป้องกันการฆ่าตัวตายที่มีสาเหตุเกิดจากปัญหาด้านความสัมพันธ์

พระครูพิฑูรนคราภิรักษ์ (อนุชาติ นรินฺโท), พระมหาสุเมฆ สมาหิโต

255-268

การสร้างเสริมศักยภาพเลขานุการเจ้าคณะตำบล

พระครูพิสุทธิปัญญาภิวัฒน์ (นพณัฐ กิตฺติปญฺโญ), พระมหาสุเมฆ สมาหิโต

269-282

บทบาทของสตรีไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0

อัญธิษฐา อักษรศรี, วันชัย แสงสุวรรณ

297-310

สมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ

มารศรี ศิริสวัสดิ์, วาโร เพ็งสวัสดิ์, วัลนิกา ฉลากบาง, เอกลักษณ์ เพียสา

311-324

วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม

พระอธิการพรนารายณ์ กิตฺติคุโณ (ปานบุตร)

325-336