บทความวิจัยและบทความวิชาการของวารสารวิจยวิชาการ.....ไม่ใช่แค่ตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อแสดงผลงานของผู้นิพนธ์เท่านั้น.......หากแต่ยังเป็นการสร้างทานบารมีในทางวิชาการเพื่อประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ให้ได้นำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ตามโอกาสสมควรด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช พรหมกัลป์

บรรณาธิการวารสารวิจยวิชาการ

เผยแพร่แล้ว: 01-01-2023

การวางแผนผังของวัดฝ่ายอรัญวาสีในสังคมไทย

พระครูชยพัฒนาทร (ใน สุนฺทโร), สามารถ สุขุปราการ, วัฒนะ กัลยาณ์พัฒนกุล

1-14

แนวทางการอนุรักษ์โบราณสถานทางพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ ในจังหวัดสุพรรณบุรี

พระครูสิทธิปัญญากร (ทองลอย ธนปญฺโญ), สามารถ สุขุปราการ, วัฒนะ กัลยาณ์พัฒนกุล

15-28

ความสัมพันธ์ของจริตกับหลักปฏิบัติกัมมัฏฐาน

พระครูพิศาลโชติวัฒน์ (วิฑูรย์ โชติปญฺโญ), วัฒนะ กัลยาณ์พัฒนกุล, สามารถ สุขุปราการ

29-40

การสร้างต้นแบบพิพิธภัณฑ์วัดและชุมชนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของชุมชนในล้านนา

พระครูสิริธรรมบัณฑิต, บุรินทร์ รุจจนพันธุ์, ณรงค์ ปัดแก้ว, อรทัย พิไชยวงศ์

41-50

รูปแบบการอนุรักษ์ประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร

พระมหาสุเมฆ สมาหิโต, พระครูพิจิตรวรเวท, จันทนา กองกันภัย, รินทร์ระพีร์ ไวยุวัฒน์

51-62

องค์ประกอบภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สุชาติ เสนาสี, วันเพ็ญ นันทะศรี, ทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์

105-118

ศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศของชุมชนชายฝั่งชายแดนภาคตะวันออก ของตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

สิตางศ์ เจริญวงศ์, วงธรรม สรณะ, เชษฐ์ณรัช อรชุน, ชูวงศ์ อุบาลี, อังศุมาริน สุชัยรัตนโชค

145-160

แนวทางการบริหารการศึกษาของผู้นำทางศาสนาในจังหวัดนครสวรรค์

แพรวนภา แจ่มจำรัส, ปฏิธรรม สำเนียง, วรกฤต เถื่อนช้าง

221-232

การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

พระเมธาวินัยรส (สุเทพ พุทธจรรยา), สาลินี รักกตัญญู

289-302

ว่าด้วยหลักนิติรัฐ

โกเมศ ขวัญเมือง, พระเทพปริยัติเมธี, สุกัญญาณัฏฐ อบสิน

317-326

บทวิจารณ์หนังสือเรื่อง พิธีกรรมและความเชื่อท้องถิ่น

พระกฤษฎา สุเมโธ (สารนอก), ศิริโรจน์ นามเสนา

327-240