วารสารวิชาการ มจร บุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์ นิสิตและบุคลากรทั่วไปในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้          1. สาขาวิชาด้านครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และจิตวิทยา          2. สาขาวิชาด้าน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสตร์          3. สาขาวิชาด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา และสหวิทยาการด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพิจารณาคัดเลือกบทความ      บทความแต่ละบทความที่ตีพิมพ์จะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) 2 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ (Doubleblind Peer Review)  กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ           ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน           ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 

Current Issue

Vol. 7 No. 1 (2022): January - June 2022
					View Vol. 7 No. 1 (2022): January - June 2022
Published: 2022-06-13

Research Articles

View All Issues

วารสารวิชาการ มจร บุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์ นิสิตและบุคลากรทั่วไปในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
         1. สาขาวิชาด้านครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และจิตวิทยา
         2. สาขาวิชาด้าน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสตร์
         3. สาขาวิชาด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา และสหวิทยาการด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

การพิจารณาคัดเลือกบทความ
     บทความแต่ละบทความที่ตีพิมพ์จะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) อย่างน้อย 2 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ (Doubleblind Peer Review)

กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ
          ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
          ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม