บทความวิจัยและบทความวิชาการของวารสารวิจยวิชาการ.....ไม่ใช่แค่ตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อแสดงผลงานของผู้นิพนธ์เท่านั้น.......หากแต่ยังเป็นการสร้างทานบารมีในทางวิชาการเพื่อประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ให้ได้นำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ตามโอกาสสมควรด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช พรหมกัลป์

บรรณาธิการวารสารวิจยวิชาการ

เผยแพร่แล้ว: 01-11-2023

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนวัดหาดมูลกระบือ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

พระครูพิพัฒน์สุตคุณ, พระราชสิทธิเวที, พระครูใบฎีกาสุวินทร์, พระมหาศุภฤกษ์ สุภทฺทจารี, วิชิต ไชยชนะ, นพวรรณ์ ไชยชนะ

1-14

ศึกษาวิเคราะห์การเจริญพระพุทธมนต์สิบสองตำนานในสังคมไทย

เจ้าอธิการอุดมศักดิ์ อุตตมสกฺโก, ศิริโรจน์ นามเสนา, พระศรีสมโพธิ

15-28

รูปแบบการออกแบบภูมิทัศน์ของวัดเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรม

พระอธิการรัตนธร นาถธมฺโม (เทพวรรณ), พระศรีสมโพธิ (วรัญญู สอนชุน), ศิริโรจน์ นามเสนา

41-54

การพัฒนาระบบการออมชุมชนวิถีพุทธเพื่อรองรับสังคมสูงวัยระดับตำบล

จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา, พระครูนิวิฐศีลขันธ์, ณวพงศ์ธร นิติภูวนนท์

267-282

แนวทางการบริหารโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC)

ทรงวุฒิ วีเปลี่ยน, ศิริพงษ์ เศาภายน, จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์

301-316

กระบวนการแสดงสร้างสรรค์ เรื่องตำนานเมืองล่มสู่การพัฒนาเด็ก

กมลชนก สุวรรณประเวก, สุรัตน์ จงดา, อัควิทย์ เรืองรอง

369-382