บทความวิจัยและบทความวิชาการของวารสารวิจยวิชาการ.....ไม่ใช่แค่ตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อแสดงผลงานของผู้นิพนธ์เท่านั้น.......หากแต่ยังเป็นการสร้างทานบารมีในทางวิชาการเพื่อประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ให้ได้นำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ตามโอกาสสมควรด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช พรหมกัลป์

บรรณาธิการวารสารวิจยวิชาการ

เผยแพร่แล้ว: 01-05-2022

บทบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช พรหมกัลป์

จ-ซ

การสื่อสารทางการเมืองผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของประชาชนเขต อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

พระอธิการแสงอารุณ ชยาภินนฺโท (อ้อยผดุง), พระครูโสภณปริยัติสุธี, สหัทยา วิเศษ

1-14

สังคมไทยป่วยด้วยโควิดแก้ไข้ด้วยสามจิตกับหนึ่งทัศน์

พระครูสิริภูรินิทัศน์, สุพรต บุญอ่อน, ธีรพันธ์ เชิญรัมย์

249-262

หลักสังฆสามัคคีแก้ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม

พระครูนิรมิตสังฆกิจ, พระศรีสุทธิพงศ์, พระครูนิวุตถ์ประชากร พุ่มสละ, กิตติพัทธ์ โมราสุข

263-274

กระบวนทัศน์ใหม่กับการจัดการท้องถิ่นของประเทศไทย

ภาราดร แก้วบุตรดี, ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย, สมบัติ นวลระออง, อาณัติ เดชจิตร

303-310

บทวิจารณ์หนังสือ: คำสอน 3 ศาสนา

พระอธิการเฉลิม กนฺตสาโร

311-322