บทความวิจัยและบทความวิชาการของวารสารวิจยวิชาการ.....ไม่ใช่แค่ตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อแสดงผลงานของผู้นิพนธ์เท่านั้น.......หากแต่ยังเป็นการสร้างทานบารมีในทางวิชาการเพื่อประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ให้ได้นำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ตามโอกาสสมควรด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช พรหมกัลป์

บรรณาธิการวารสารวิจยวิชาการ

เผยแพร่แล้ว: 01-03-2023

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ของวัดและชุมชนจังหวัดลำปาง

พระครูสิริธรรมบัณฑิต, บุษกร วัฒนบุตร, สมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์, ณฤณีย์ ศรีสุข

1-14

แนวทางประยุกต์การปฏิบัติตนในสถานการณ์วิกฤตโควิดตามแนวพระพุทธศาสนา

พระสันต์ทัศน์ คมฺภีรปญฺโญ (สินสมบัติ), ศิริโรจน์ นามเสนา, สามารถ สุขุประการ

29-40

ประสิทธิผลของรูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุติดเตียงแบบมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดปทุมธานี

ทัศพร ชูศักดิ์, นัชชา ยันติ, ศศิธร ตันติเอกรัตน์, นาตยา ดวงประทุม

87-102

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล, สายสมร เมืองมูล, จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล, จิรศักดิ์ ศรีใส

247-268

จิตวิทยาเชิงพุทธกับการเสริมสร้างความมั่นคงทางครอบครัวของพ่อแม่มือใหม่

สมคิด พุ่มทุเรียน, ภราดร แก้วบุตรดี, สมบัติ นวลละออง, จรรยา ลินลา, ภาวิณี บุญจันดา

335-346

ว่าด้วยหลักนิติธรรม

โกเมศ ขวัญเมือง, พระเทพปริยัติเมธี, พระครูธรรมธรสฐาพร ปภสฺสโร, สุกัญญาณัฐ อบสิณ, ไพศาล นาสุริวงศ์

355-368