วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต อุบลราชธานี ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2563) บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ มีความหลากหลายและน่าสนใจ เพราะมีผู้ส่ง บทความจากหลายสถาบันและแต่ละบทความมีมิติความน่าสนใจและน่าติดตามแตกต่างกัน แต่ อย่างไรก็ตามก็ยังเปี่ยมไปด้วยองค์ความรู้และอรรถสาระที่เป็นประโยชน์เชิงวิธีคิดและวิธีการที่ ยอดเยี่ยม กองบรรณาธิการ ต้องขอขอบพระคุณผู้นิพนธ์บทความทุกท่าน ที่ทุ่มเทผลิตผลงานทาง วิชาการอันทรงคุณค่า และให้ความไว้วางใจกองบรรณาธิการในการดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ บทความในวารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ นอกจากนี้ ต้องขอขอบพระคุณพิชญพิจารย์ (Peer Reviewer) ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องและกลั่นกรองคุณภาพบทความ ที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้อย่างเข้มข้นและมีมาตรฐาน ทําให้กองบรรณาธิการเกิดกำลังใจที่จะ พัฒนาวารสารให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

เผยแพร่แล้ว: 2020-04-17

คำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในประเพณีบุญสารทเขมร : กรณีศึกษาตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

พระมหาจำลอง ธมฺมปาโล (ทองบาง), พระพรสวรรค์ ฐิติญาโณ (ใจตรง), พระมหาขุนทอง เขมสิริ , พรทิพย์ เกิดถาวร

48-56

ศึกษาการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง พระพุทธศาสนาของชุมชนซำตารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

พระอธิการสนิท อานนฺโท (พุฒศรี), พระพรสวรรค์ ฐิติญาโณ (ใจตรง), พระกัญจน์ กนฺตธมฺโม , นฤมล ดวงแสง

57-67

คติธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในการประกอบพิธีกรรม “แกลสะเอง” อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

พระอธิการสมภาร นิภาธโร (โยธี), พระมหาขุนทอง เขมสิริ, สุทัศน์ ประทุมแก้ว, พรทิพย์ เกิดถาวร

68-79

ศึกษาวิเคราะห์การจัดงานสังฆทานเพื่อการพัฒนาของคณะสงฆ์ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

พระอธิการกฤษณะ ธนปญฺโญ (วงษเกษ), พระพรสวรรค์ ฐิติญาโณ (ใจตรง), พระกัญจน์ กนฺตธมฺโม , อำนวย มีราคา

80-91

การศึกษาการใช้สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์: กรณีศึกษาอำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

นางสุดารัตน์ ต่ายธานี, พระกัญจน์ กนฺตธมฺโม , พระมหาขุนทอง เขมสิริ, อำนวย มีราคา

92-107

การศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในหนังประโมทัยอีสาน: กรณีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

พระมหาจันทร์ดี ปญฺญาวชิโร (สุดา), พระกัญจน์ กนฺตธมฺโม, พระพรสวรรค์ ฐิติญาโณ, พระวิชาญ จูมครอง

108-123

บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชุมชน: กรณีศึกษาวัดพระธาตุเรืองรอง จังหวัดศรีสะเกษ

พระอธิการนิรันดร์ พรมจันทร์, พระมหาธงชัย ธรรมทวี, พระกัญจน์ แสงรุ่ง, พระวิชาญ จูมครอง

124-138

การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ดร.จิรกิตต์ภณ พิริยสุวัฒน์, พระราชปรีชามุนี (โคกโพธิ์), พระธนากร สนฺตมโน, ดร.อาทิตย์ วรรณะ

158-169

การขับเคลื่อนชุมชนนวัตวิถีเชิงพุทธ: กรณีศึกษาวัดจำปา อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

พระชัชวาล ขนฺติวิชฺโช, พระมหาขุนทอง เขมสิริ, พระพรสวรรค์ ฐิติญาโณ (ใจตรง), นฤมล ดวงแสง

170-182

การศึกษาการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้วยพลังบวรของวัดจำปา อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

พระณัฏฐ์ธนชัย จันดาผล, พระพรสวรรค์ ใจตรง, พระกัญจน์ แสงรุ่ง, พระจรัญ สุวโจ

183-193

การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งเชิงพุทธ: กรณีศึกษาบ้านเวาะ ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

พระอธิการสมชาย มณีรัตน์, พระมหาธงชัย ธรรมทวี, พระมหาขุนทอง แก้วสมุทร์, พระจรัญ สุวโจ

194-204

ศึกษาการพัฒนานิสิตเพื่อส่งไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ ของวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

พระอธิการเจียมรัตน์ แสงพยัพ, พระมหาธงชัย ธรรมทวี, พระพรสวรรค์ ใจตรง, พระจรัญ สุวโจ

205-215

ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อปรับใช้ในการให้บริการ งานแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

พระมหาพุทธิวัฒน์ ปญฺญาธโร (โชคจันทะสิทธิ์), พระกัญจน์ กนฺตธมฺโม, พระมหาธงชัย ฐิตโสภโณ

250-259

การบูรณาการหลักสุริสธรรม 7 ประการเพื่อขับเคลื่อนความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

ดร.ชนาธิป ศรีโท , พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์, พระมหาชัชวาล จารย์คุณ , ชุลีพร นาหัวนิล

344-353

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

พระครูสุชัยพัชรมงคล (วิษณุ ตปสมฺปนฺโน)

371-381

การบริหารองค์กร: ผู้นำวิถีพุทธ

นายธีระพล บุญตาระวะ

382-394

การจัดการทรัพยากรน้ำ : แนวคิดธนาคารน้ำใต้ดิน จากชุมชนเก่าขามอุบลราชธานีสู่ชุมชนหนองมะโมงชัยนาท

เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร, สัญญา เคณาภูมิ, วาสนา บรรลือหาญ, อาภากร ประจันตะเสน

395-408

แรงจูงใจในการทำงาน : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้

ดร.จักรี ศรีจารุเมธีญาณ, สุรศักดิ์ อุดเมืองเพีย

424-436