ISSN 2822-0374 (Print)
ISSN 2822-0366 (Online)

กำหนดการเผยแพร่วารสาร ปีละ 3 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม
ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ทางพระพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ด้านอีสานศึกษา ด้านสันติศึกษา และด้านวิปัสสนาศึกษา
3. เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

การพิจารณาและคัดเลือกบทความ
บทความแต่ละบทความจะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) อย่างน้อย 2 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ (Double – blind peer review)

 

 

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (2566): พฤษภาคม - สิงหาคม

เผยแพร่แล้ว: 2023-08-29

การศึกษาปัญหาพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ไร้รัฐ ไร้สัญชาติ : การเข้าถึงบริการสาธารสุข จังหวัดเชียงใหม่

พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทโธ (วงศ์ใส), พระครูปลัดธันรบ โชติวํโส (วงศ์ษา), สันติพงษ์ มูลฟอง

13-24

การวิเคราะห์การบริโภคที่เกินพอดีของมนุษย์ในสังคมไทยปัจจุบัน ด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท

พระอธิการวสันต์ วรสทฺโธ (ดาน้ำคำ), พระมหาสากล สุภรเมธี , โสวิทย์ บำรุงภักดิ์

113-124

การบริหารงานวิชาการยุคนิวนอร์มัลตามหลักอิทธิบาท 4 ของผู้บริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชนในจังหวัดหนองบัวลำภู

พรทิพย์ บัวเผื่อน, สัมฤทธิ์ กางเพ็ง, พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส , สำเร็จ ยุรชัย

363-376

วิเคราะห์กระบวนการของขันธ์ 5 ตามหลักพุทธญาณวิทยา

พระแก้ว ฐิตสีโล (สุดเฉลียว), พระเทพวชิรวิมล, พระมหาสากล สุภระเมธี

277-390

ศึกษาวิเคราะห์เกณฑ์ตัดสินอสังขตธรรมในพุทธศาสนาเถรวาท

พระมหาวราทิต อาทิตวโร, พระครูจันทธรรมานุวัตร, อุมารินทร์ เลิศสหพันธุ์

391-402

ฟื้นสุขภาวะ ยามสังคมวิกฤต

พระมหาณัฐพล ทีฆายุโก (บานชน), พระมหามิตร ฐิตปญฺฺโญ

403-416

ดูทุกฉบับ

 

Indexed in tci