วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร
            วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร เป็นวารสารวิชาการของสถาบันพัฒนาพระวิทยากร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พระสงฆ์และผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนา และผลงานทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตลอดจนบทวิเคราะห์เชิงบูรณาการที่เสนอองค์ความรู้ใหม่ และแนวทางการพัฒนาการศึกษา ฝึกอบรมสำหรับพระสงฆ์และสังคม และเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางพระพุทธศาสนาและการประยุกต์ใช้หลักธรรมในเชิงวิชาการ

 

ประเภทของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร

              1) บทความวิจัย (Research Article)
              2) บทความวิชาการ (Academic Article)

              3) วิจารณ์หนังสือ (Book Review)

กำหนดการเผยแพร่วารสาร

              กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ เป็น 6 เดือน

ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

กระบวนการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ

              วารสารมีกระบวนการประเมินคุณภาพบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์ บทความที่จะได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blind peer-reviewed) ทั้งนี้ บทความจากผู้นิพนธ์ภายในสถาบันจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดทำวารสาร ส่วนบทความจากผู้นิพนธ์ภายนอกจะถูกพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่หน่วยงานที่ต่างกัน และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้มข้นในการประเมินคุณภาพบทความก่อนออกตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะ ในกรณีที่กองบรรณาธิการหรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้รับเชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจประเมินบทความมีความเห็นว่าควรแก้ไข กองบรรณาธิการจะส่งคืนเพื่อให้เจ้าของบทความแก้ไข โดยจะยึดถือข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจประเมินเป็นเกณฑ์หลัก และหรือขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่ตีพิมพ์ ในกรณีที่รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยไม่ตรงกับแนวทางของวารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากรหรือไม่ผ่านการพิจารณาของกองบรรณาธิการหรือผู้เชี่ยวชาญ เมื่อบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับลิ้งค์วารสารที่นำบทความลงตีพิมพ์ผลงานแล้ว พร้อมกับหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

2021-07-22

ทางวารสารได้ปรับคำแนะนำสำหรับผู้เขียน ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2564 เป็นตันไป

ค่าธรรมเนียมการตีพิพม์

2021-07-18

วารสารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความจำนวน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อ 1 บทความ ผู้เขียนจะต้องลงทะเบียนพร้อมจ่ายค่าธรรมเนียมในระบบ วารสารจะนำค่าธรรมเนียมนี้มาเพื่อ ดำเนินงานภายใน ในกรณีที่บรรณาธิการปฏิเสธการตีพิมพ์จะคืนค่าตีพิมพ์ แต่หากมีการส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความแล้ว วารสารจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ผู้เขียนสามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 586-2-53173-8 ชื่อบัญชี "น.ส.ธรรมอธิษฐาน พรบันดาลชัย" เมื่อชำระแล้วให้ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ monkde2563@gmail.com

Vol. 4 No. 2 (2564): July-December 2021

Published: 2021-09-10

Making a will on property in Buddhism

พระครูปลัดภาณุวัฒน์ วฑฺฒธมฺโม

1-12

Bun Khao Sak and Identity Construction of Theravada Buddhism

พระครูโกวิทสุตาภรณ์ โกวิโท

28-39

ONLINE BUSINESS ETHICS IN THERAVADA BUDDHISM

ลลิมาดา ศรีจำรูญ

53-64

Haupleung: Value and Significance in Way of Life of the Surin Khmerian Buddhists

Phra Somchai Sangwaro (Sukwinai), Phra Natthawee Tanawaro (Sattayabut), Thanarat Sa-ard-iam

74-86

Management strategies to create engagement with the community

นพดล เจนอักษร, Phramaha Kraiwan Punnakhan (Chiinathattiyo), Khattiya Duangsamran

87-100

View All Issues

ISSN: 2586-9841 (Print)
ISSN: 2773-983X (Online)