ยินดีต้อนรับสู่วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร (TMD) ISSN: 2985-0797 (Online) เป็นวารสารวิชาการของสถาบันพัฒนาพระวิทยากร ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วารสารเผยแพร่เนื้อหาบทความที่ได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากผู้ทรงคุณวุฒิ กองบรรณาธิการมีการตรวจสอบคุณภาพบทความให้มีความน่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานตามหลักวิชาการ ทำให้วารสารมีข้อมูลเพื่อการอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ศาสนศึกษา และพุทธศาสนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือการประยุกต์พุทธศาสนากับสาขาวิชาอื่น เช่น การศึกษา การพัฒนาสังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน บทความทั้งหมดจะต้องเกี่ยวข้องกับการสอน และการวิจัยทางพระพุทธศาสนา ใน 2 กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มที่ 1 พระพุทธศาสนาแบบดังเดิม ได้แก่ หลักพุทธธรรม การวิเคราะห์หลักพุทธธรรม และกลุ่มที่ 2 พุทธศาสนาประยุกต์ หมายถึง การประยุกต์หลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่

ปีที่เริ่มตีพิมพ์:  2561

ภาษาที่รับตีพิมพ์: ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เรื่องไม่ตีพิมพ์เผยแพร่บางบทความ

2023-08-31

บทความที่จะเผยแพร่จะต้องผ่านขั้นเตรียมข้อมูลบทความเผยแพร่  (Production) ทางวารสารได้ทำการงดเว้นไม่เผยแพร่บางบทความ หรือเลื่อนลำดับเผยแพร่บางบทความออกไปไม่มีกำหนด เพราะสาเหตุ ดังนี้ 

 

1. ทางวารสารไม่สามารถติดต่อเจ้าของบทความได้

 

2. เจ้าของบทความ ไม่ยอมแก้ไขบทความตามคำแนะนำของวารสาร

 

3. เจ้าของบทความไม่มีสลิปหลักฐานยืนยันการโอนเงินค่าบทความ

 

4. ทางวารสารตรวจพบบทคัดย่อภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง ทางวารสารตัดสินใจให้ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษทำการปรับปรุงแก้ไขแปลใหม่ เจ้าของบทความจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น

 

ทั้งนี้ ให้ถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของบทความ ที่จะต้องสนใจ ติดตาม สอบถาม ความก้าวหน้าของบทความของตนเองเป็นระยะ

ประกาศยกเลิกการรับบทวิจารณ์หนังสือ

2023-08-04

วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร ขอยกเลิกการรับบทวิจารณ์หนังสือ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร ตั้งแต่ ฉบับปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2566 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

2021-07-22

ทางวารสารได้ปรับคำแนะนำสำหรับผู้เขียน ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2564 เป็นตันไป

ค่าธรรมเนียมการตีพิพม์

2021-07-18

วารสารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความจำนวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) ต่อ 1 บทความ ผู้เขียนจะต้องลงทะเบียนพร้อมจ่ายค่าธรรมเนียมในระบบ วารสารจะนำค่าธรรมเนียมนี้มาเพื่อ ดำเนินงานภายใน ในกรณีที่บรรณาธิการปฏิเสธการตีพิมพ์จะคืนค่าตีพิมพ์ แต่หากมีการส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความแล้ว วารสารจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ผู้เขียนสามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านบัญชีบัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 111-1-91225-0 ชื่อบัญชี "น.ส.ธรรมอธิษฐาน พรบันดาลชัยและน.ส.เกษริน บุตรา" เมื่อชำระแล้วให้ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ monkde2563@gmail.com

Vol. 7 No. 1 (2024): Vol.7 No.1 January-March 2024

Published: 2024-03-30

Factor Analysis of Teacher Leadership in Royal Schools Under Province Group 11

Kittikavin Pinchai, Vasanchai Kakkeaw, Songdet Sonjai

68-77

The Buddhist Family Well-Being Development Model Based on The Warm Family Foundation

Patamol Adireksarn, Phrakrusanggharak Ekkapat Abhichando, Prasit Kaewsri

78-91

A Study of Sati in Theravāda Buddhist Scriptures

Natthakit Mahissaro (Anuruktrakoon) , Phramaha Mongkholkan Thitadhammo (Klangphanorm), Phramaha Hai Dhammamedhi (Saechua)

103-113

Analyzing the Concept of Buddhist Peace in the Way of Life

Tanadech Samachitto (Sombutma), Phra Sukheesom Silatechaputtiyo (Jiramahasuwan)

369-383

View All Issues

ISSN: 2985-0797 (Online)