วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์  กำหนดเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติดังนี้ 1. ด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา 2.ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  3. ด้านการศึกษา และ 4.สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ใน วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตาม

เผยแพร่แล้ว: 2020-12-29

พลวัตวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา: คติความเชื่อ และการละเล่น

ธยายุส ขอเจริญ, พระครูโกศลศาสนวงศ์ , พระธงชัย ขนฺติธโร , สุทัศน์ ประทุมแก้ว

179-192

การเสริมสร้างเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดและชุมชนในล้านนา

พระชยานันทมุนี , พระครูสิริสุตานุยุต , พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์ , สมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์, ฤทธิ์ชัย แกมนาค

215-228

การใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่ สำหรับเด็กปฐมวัย

ชุลีพร นาหัวนิล, นนทชนนปภพ ปาลินทร, อภิรดี ไชยกาล, ชลิลลา บุษบงก์

379-390

การเล่านิทานชาดกเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการพูดสื่อความหมายของเด็กปฐมวัย

เพ็ญพักตร์ สายจันทร์, นนทชนนปภพ ปาลินทร, อภิรดี ไชยกาล, ชลิลลา บุษบงก์

391-400

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกระบวนการสร้างพฤติกรรมสุขภาพเชิงบวกในผู้ติดเชื้อเอชไอวี

วันวิสาข์ ทิมมานพ , พักตร์วไล เจริญศักดิ์, ธนันต์ชัย พัฒนะสิงห์

401-408

การพัฒนาเมือง และชนบทอย่างสร้างสรรค์ของจังหวัดบุรีรัมย์

พระวิชาญ อาทโร/มวลทอง, พระครูปริยัติปัญญาโสภณ , พระสุเทิด ทีปงฺกโร

409-424

ความน่าเชื่อถือไว้วางใจอาจารย์ตามความคาดหวังของนักศึกษาพยาบาล ในมหาวิทยาลัยเอกชน

เพ็ญจันทร์ แสนประสาน, สุจินตนา พันธุ์กล้า, อุบล ชุ่มจินดา, สิรินดา ศรีจงใจ, วิเนตรา แน่นหนา

517-528

ภาวะผู้นำสู่การสร้างพฤติกรรมสร้างสรรค์ในพยาบาล Gen Y

อัญชัญ วัฒนะพันธ์ศักดิ์ , นวลใย พิศชาติ , สมหญิง ฤทธิลือไกร

529-540

สิทธิพลเมืองของเด็กชายขอบในสังคมเมือง จังหวัดนครสวรรค์

พูลลาภ จันทร์เฉลิม, พัชรินทร์ อยู่เย็น

541-522

ความสัมพันธ์วิปัสสนากรรมฐานกับหลักไตรสิกขา

พระครูปทุมภาวนาจาย์ วีระนนท์ วีระนนฺโท, กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์

631-644

คติความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมบูชาศาลปู่ตาของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ

สุทัศน์ ประทุมแก้ว, พระวีระพงษ์ โคษา, จักร์กฤษ ทองมี

645-656

ภาวะผู้นำตามหลักพุทธธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

พระเดวิศณ์ สุขถาวโร , ประจิตร มหาหิง, จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์

553-564

การบริหารเชิงพุทธสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

พระครูวิจิตรศาสนการ (แนบเนียม), ละเอียด จงกลนี , ประจิตร มหาหิง

565-576

ทักษะของผู้บริหารกับความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชน

จงดี เพชรสังคูณ , จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์

577-590

หลักพุทธธรรมเพื่อการให้บริการประชาชน

ศุภกิจ ภักดีแสน , อาษา ศรีประวัติ , วารีญา ม่วงเกลี้ยง , ถาวร โคตรชัย

619-630

บทบาทของพระสงฆ์กับนโยบายความมั่นคงในทศวรรษปี 1970

ณรงค์ เชื้อบัวเย็น, พระมหาชัยชนะ บุญนาดี

657-674