วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563)

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ มีความหลากหลายและน่าสนใจ เพราะมีผู้ส่งบทความจากหลายสถาบันและแต่ละบทความมีมิติความน่าสนใจและน่าติดตามแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามก็ยังเปี่ยมไปด้วยองค์ความรู้และอรรถสาระที่เป็นประโยชน์เชิงวิธีคิดและวิธีการที่ยอดเยี่ยม

กองบรรณาธิการ ต้องขอขอบพระคุณผู้นิพนธ์บทความทุกท่าน ที่ทุ่มเทผลิตผลงานทางวิชาการอันทรงคุณค่า และให้ความไว้วางใจกองบรรณาธิการในการดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ นอกจากนี้ ต้องขอขอบพระคุณพิชญพิจารย์ (Peer-Reviewer) ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องและกลั่นกรองคุณภาพบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้อย่างเข้มข้นและมีมาตรฐาน ทำให้กองบรรณาธิการเกิดกำลังใจที่จะพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

เผยแพร่แล้ว: 2020-08-25

สิกขาบท 150 ข้อ ในสมณวรรค ติกนิบาต อังคุตตรนิกาย : ศึกษาวิเคราะห์และตีความ

สิปป์มงคล ป้องภา, นคร จันทราช, ทิพย์วิทย์ ใสชาติ, พระสุภาพร เตชธโร, เพ็ญพรรณ เฟื่องฟูลอย

20-31

กระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฒฺฑโน , พระสุภาพร เตชธโร, เกียรติศักดิ์ บุตรราช, พระมหาสิงห์ณรงค์ สิรินฺทรเมธี , พระมหาณัฐกิตติ อนารโท, นคร จันทราช

47-60

การบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ในยุคไทยแลนด์ 4.0เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3

supawadee jansiri, พระปลัดโฆษิต โฆสิโต, ธีระพงษ์ สมเขาใหญ่, กษมา ศรีสุวรรณ, พระครูประโชติกิจจาภรณ์

61-75

การบริหารจัดการชั้นเรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

ว่าที่ ร.ต. หญิงกุสุมา มะโนภักดิ์, พระครูพิจิตรศุภการ, มะลิวัลย์ โยธารักษ์, กษมา ศรีสุวรรณ , พระครูประโชติกิจจาภรณ์

88-102

รูปแบบการส่งเสริมการอนุรักษ์พุทธศิลป์ของอุโบสถในจังหวัดนครราชสีมา

พระครูภัทรจิตตาภรณ์ , พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, พระยุทธนา อธิจิตโต

135-147

บทบาทของเจ้าอาวาสในการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาล ของวัดในสังกัดคณะสงฆ์ภาค 10

พระมหาคะนอง จันทร์คำลอย , อติพร เกิดเรือง , ประยุทธ สวัสดิ์เรียวกุล

163-176

การพัฒนาภาวะผู้นำตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 10

พระมหาสมคิด มะลัยทอง , อติพร เกิดเรือง , ประยุทธ สวัสดิ์เรียวกุล

177-194

แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของสถานศึกษาเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

ชฎาทิพย์ ชูราษี, พระปลัดโฆษิต โฆสิโต , ธีระพงษ์ สมเขาใหญ่, บุญเลิศ วีระพรกานต์

377-388

รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ เชิงพุทธบูรณาการ สถานปฏิบัติธรรม โยคาวจร จังหวัดนครนายก

พระครูปิยคุณาธาร สุจริตธุรการ, พระครูพิจิตรศุภการ, มะลิวัลย์ โยธารักษ์ , วันฉัตร ทิพย์มาศ

453-464

รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลสองภาษาในยุคประเทศไทย 4.0 ที่มีคุณภาพในจังหวัดนครศรีธรรมราช

เศกสรรค์ เศกสรรค์ กังสะวิบูลย์, ธีระพงษ์ สมเขาใหญ่, มะลิวัลย์ โยธารักษ์, วันฉัตร ทิพย์มาศ

483-496

THE EFFECTS OF WORD CARDS STRATEGY ON VOCABULARY KNOWLEDGE OF GRADE 5 ELEMENTARY STUDENTS AT BANSAWATHI SCHOOL

รัฐพล ศิริภูมิ, สุขุม วสุนธราโศภิต

497-518

ความผาสุกทางจิตวิญญาณผ่านกระบวนการบุญกิริยาวัตถุของผู้สูงอายุที่มาถือศีลอุโบสถในวัดของพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์.

พระมหาอภิสิทธิ์ วิริโย , ธนันต์ชัย พัฒนะสิงห์, พระสุวิจักขณ์ โชติวโร, พระมหาสมพร อนาลโย, พระมหาเชษฐา ฐานจาโร

549-566

พื้นฐานปรัชญาสังคมและการเมืองเพื่อรัฐประศาสนศาสตร์

พระมหามงคลกานต์ ฐิตธมฺโม, พระลิขิต ทินปญฺโญ, พูนศักดิ์ กมล

735-748

ซิ่นตีนแดง : ผ้ามงคล ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชยาภรณ์ สุขประเสริฐ, พระครูศรีปัญญาวิกรม, พระมหาถนอม อานนฺโท, พระมหาพจน์ สุวโจ, ไว ชึรัมย์

705-718

ผู้บริหารมืออาชีพในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

วีระพงษ์ ปรองดอง, ละเอียด จงกลนี, ประจิตร มหาหิง

749-764

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาวิถีใหม่

รชต กฤตธรรมวรรณ, รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล, องค์อร สงวนญาติ

ึึ779-788

ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามหลักสัปปุริสธรรม 7

พรรณิภา งามเลิศ, รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล, องค์อร สงวนญาติ

ึ769-784