วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์  กำหนดเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติดังนี้ 1. ด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา 2.ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  3. ด้านการศึกษา และ 4.สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ใน วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตาม

เผยแพร่แล้ว: 2021-12-25

ผลการจัดกิจกรรมการเขียนพยัญชนะไทยโดยใช้รูปภาพประกอบกิจกรรม ศิลปะสร้างสรรค์เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3

ทรงพล จันทร์แดง, นนทชนนปภพ ปาลินทร, เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม, วิวัฒน์ เพชรศรี, ปาริชาติ สุภิมารส

203-212

การบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ธานัท ธนะเตชะสนิท, พระครูพิจิตรศุภการ, พระมหาสุพจน์ สุเมโธ, ฌกัญยา จู้ทิ่น

251-266

วิเคราะห์เปรียบเทียบเรื่องสวรรค์ในพระพุทธศาสนา นิกายเถรวาทกับมหายาน

พระนิกร ทานสุโภ (จันทวงศ์วิไล), สิทธิโชค ปาณะศรี, พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล

307-314

การพัฒนาภาวะผู้นำในสังคมดิจิทัลตามหลักภาวนา 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

พระครูสังฆรักษ์ระพีพันธ์ จิรวฑฺฒโน (จันทร์หอม), พระครูวิจิตรศีลาจาร , พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล

315-326

การสร้างเครือข่ายชุมชนสันติสุขในโซนอีสานไต้

อิสรพงษ์ ไกรสินธุ์, ธนันต์ชัย พัฒนะสิงห์, ภัฏชวัชฎ์ สุขเสน, พระมหาอภิสิทธิ วิริโย, รุ่งสิริยา หอมวัน

327-338

การสร้างชุมชนสันติสุขในอีสานใต้ท่ามกลางพหุวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม

ภัฏชวัชร์ สุขเสน, ธนันต์ชัย พัฒนะสิงห์, อิสรพงษ์ ไกรสินธุ์, รุ่งสุริยา หอมวัน, พระมหาอภิสิทธิ์ วิริโย

339-350

ปัจจัยในการสร้างชุมชนสันติสุขท่ามกลางพหุวัฒนธรรมในอีสานใต้

รุ่งสุริยา หอมวัน, ธนันต์ชัย พัฒนะสิงห์, พระมหาอภิสิทธิ์ วิริโย, อิสรพงษ์ ไกรสินธุ์, ภัฏชวัชร์ สุขเสน

351-364

การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลการสอนของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

สายใจ สูนกามรัตน์, พระครูพิจิตรศุภการ, พระมหาสุพจน์ สุเมโธ , สุเวทิน ไกรนรา

365-378

การพัฒนาตัวบ่งชี้ภูมิคุ้มกันเพื่อการเผชิญวิกฤติ ตามแนวพุทธจิตวิทยาสำหรับวัยผู้ใหญ่

ทิพย์ธิดา ณ นคร, กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์, พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ , อำนาจ บัวศิริ

391-404

โปรแกรมพัฒนาชีวิตสำหรับครอบครัวตามหลักพุทธจิตวิทยา

มนัสนันท์ ประภัสสรพิทยา, กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์, วิชชุดา ฐิติโชติรัตนา , อำนาจ บัวศิริ

405-420

การพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะสำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิล โดยใช้อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งเป็นฐาน

ภัครพล อาจอาษา, วิโรจน์ อภินันท์ธนากร, ประมุข ศรีชัยวงศ์, วิระพงศ์ จันทร์สนาม

531-544

รูปแบบการจัดการความมั่นคงด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ

ปัทมา ภูพิพัฒน์ผล , บุญเอื้อ บุญฤทธิ์

649-662

นวัตกรรมการเสริมสร้างแรงยึดเหนี่ยวทางสังคมผ่านยุทธศาสตร์ วิชาชีวิตพฤฒพลังเพื่อสร้างสังคมคุณภาพทุกช่วงวัย รองรับสังคมสูงวัยในจังหวัดบุรีรัมย์

ภัทรพล ทศมาศ, ธนกร เพชรสินจร, ธนกร เพชรสินจร, เชาวลิต คึ้มภูเขียว, ณรงค์กร ชัยวงศ์, ณิชาภัทร มณีพันธ์ , ศุภธัช ศรีวิพัฒน์

575-690

บทบาทความเชื่อเรื่องพญานาคในพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย

วิเชียร นามการ, วทัญญู ภูครองนา , สุทธิวิทย์ จันทร์ภิรมย์ , ประสิทธิ์ คำกลาง

1001-1008

การท่องเที่ยวไทยแลนด์แดนสยามยุคโควิด

วิไลวรรณ วะปะแก้ว , ยุภาพร ยุภาศ

519-532

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนกับการพัฒนาความเป็นพลเมือง

สุรศักดิ์ อุดเมืองเพีย, ธนาธิป ศรีโท, กิตติยานนท์ วรรณวงศ์, สมควร นามสีฐาน

733-746

ฮดสรง: พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ผ่านความศรัทธาของชุมชนในสังคมอีสาน

พระมหาสุวัฒน์ กิตฺติเมธี (คงยืน) , สมควร นามสีฐาน

747-756

จิตอาสากับการพัฒนาเยาชนไทย

พระปลัดสุทธิศักดิ์ สมฺปณฺณเมธี , สมควร นามสีฐาน

751-766

การบริหารสถานศึกษาตามหลักพุทธธรรมาภิบาล

พระเดวิศณ์ สุขถาวโร, ประจิตร มหาหิง , จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์

576-782

การบริหารสถานศึกษากับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

สุพิศ ศรีบัว, จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์

783-798

การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ

จงดี เพชรสังคูณ , จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์

799-810

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาตามหลักพุทธบริหาร

พระครูวิจิตรศาสนการ , ประจิตร มหาหิง

811-824

การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในศตวรรษที่ 21

พูลศักดิ์ หอมสมบัติ , ประยูร แสงใส

825-840

การบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามหลักพุทธวิธี

เกรียงไกร ปัญญาประเสริฐกุล, จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์

853-864

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21

จริญญาภรณ์ ศรีจันดารี , จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์

865-876

วัฒนธรรมอาเซียนยุคโลกาภิวัตน์: เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

จารุกิตติ์ พิริยสุวัฒน์, พระราชปรีชามุนี, พระปลัดธนากร สนฺตมโน, พระครูสิทธิธรรมาภรณ์

877-888

การปฏิวัติระบบวรรณะ (ศักดินา) ของพระพุทธเจ้า

พระปลัดธนากร สนฺตมโน, พระราชปรีชามุนี, จารุกิตติ์ พิริยสุวัฒน์ , พิทยพล กองพงษ์

889-898

ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของคนไทย

ปัณฑ์นพ ผจญทรพรรค, ณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ, นรินทร์ มุกมณี

911-920

ธุง : วัฒนธรรมอีสานกับการพัฒนาจิตใจ

อำนวยพร โฮมจูมจัง , สมควร นามสีฐาน

935-946

โควิด-2019: วิถีทาง วิถีธรรม วิถีใหม่ของชาวพุทธในสังคมไทย

พระทรงศักดิ์ แสงทนงค์ , พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์

947-960

หน้าที่พลเมืองตามแนวพระพุทธศาสตร์

กิตติยานนท์ วรรณวงศ์, สิทธิพร เกษจ้อย, สุรศักดิ์ อุดเมืองเพีย, ปาณจิตร สุกุมาลย์ , ชารีวัฒน์ ถวิลวงษ์

961-974

เรื่องเล่าเชิงนิเวศกับการสร้างภูมิทัศน์วัฒนธรรมในชุมชนจังหวัดบึงกาฬ

อาทิตย์ แวงโส, กิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา , มาโนช นันทพรม

1021-1032