วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์  กำหนดเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติดังนี้ 1. ด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา 2.ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  3. ด้านการศึกษา และ 4.สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 3 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ใน วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตาม

เผยแพร่แล้ว: 2022-03-28

การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพระธาตุแดนใต้

สิทธิโชค ปาณะศรี, พระราชสุทธิวิมล, พระปลัดโฆสิต โฆสิโต, พระมหาสุพจน์ สุเมโธ, พระมหาธนัญกรณ์ จนฺทวณฺโณ

127-138

การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องการบริโภคอาหารกับการบรรลุธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท

พระบุญเพ็ง ปมุตฺโต, พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน , นคร จันทราช

139-148

การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ตามแนวพุทธศาสนาของชุมชน อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

สังเวียน สาผาง, พระครูวาปีจันทคุณ, พระครูปลัดสมหมาย อตฺถสิทฺโธ, ทิพย์ภวิษณ์ ใสชาติ , พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน

213-222

การประยุกต์ใช้วาจาสูตรที่ปรากฏในการเทศน์ของพระสงฆ์ไทย

พระอธิการนราธิปวัฒน์ นราธีโป (สมชาติ), สิปป์มงคล ป้องภา , พระครูโกศลวิหารคุณ

223-242

การประยุกต์ใช้หลักภาวนา 4 เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของชุมชนตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

พระสุเว่ย คุณรตโน (น้อย), พระครูโกศลอรรถกิจ , พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล , สิทธิโชค ปาณะศรี, สวัสดิ์ อโณทัย

235-242

วิเคราะห์การตีความคัมภีร์บาลีของพระสิริมังคลาจารย์

กรภพ สีสัน, พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์ , พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์

243-258

ศึกษาขันธ์ 5 ในมุมมองของพุทธทาส ภิกขุ

พระครูวินัยธรสุวิจักขณ์ มหาปญฺโญ (อริยวงศ์ชัย)

271-282

การศึกษาหลักธรรมในการสร้างความสันติสุขท่ามกลาง พหุวัฒนธรรมในอีสานใต้

พระมหาอภิสิทธิ์ วิริโย, ธนันต์ชัย พัฒนะสิงห์ , พระสมชาย ปโยโค, พระครูสุเมธจันทสิริ เพชรมาก , พระมหาใจสิงห์ สิริธมฺโม

283-302

การเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนสันติสุขในสังคมไทย

ธนันต์ชัย พัฒนะสิงห์, พระมหาอภิสิทธิ์ วิริโย, พระปลัดสมชาย ปโยโค, อิสรพงษ์ ไกรสินธุ์ , พระมหาใจสิงห์ สิริธมฺโม

303-314

การศึกษาแนวทางการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดใต้ พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ จังหวัดอุบลราชธานี

พระเกรียงไกร ธมฺมญาโณ (ศิริสำราญ),, พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน , พระครูโกศลวิหารคุณ

315-330

ศึกษาการประยุกต์ใช้กระบวนการพัฒนาจิตที่ปรากฏในคัมภีร์ธรรมบทของประชาชนในชุมชนน้ำยืน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

พระครูวีรกิจชลธาร (กนฺตวีโร/รัตนวัน), พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน , ทิพย์ภวิษณ์ ใสชาติ

331-344

การประยุกต์ใช้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพื่อป้องกันการถูกหลอก ในสังคมออนไลน์

เจ้าอธิการอนุวัตร อินฺทปญฺโญ (ทิพพิชัย), พระครูโกศลวิหารคุณ, ทิพย์ภวิษณ์ ใสชาติ

345-360

การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แนว พุทธของวัดพระธาตุสวนตาล อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

พระอนุวัฒน์ อภิชาโน (สุรวิทย์),, พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน , ทิพย์ภวิษณ์ ใสชาติ

361-374

การศึกษาแนวทางการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงพุทธ ของวัดมหาวนาราม (พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง) จังหวัดอุบลราชธานี

แม่ชีธนพรรณ ประสานวรรณ, พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน , พระครูโกศลวิหารคุณ

375-388

ผลิตภัณฑ์จากเชือก:รูปแบบการบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ในการพัฒนาสัมมาชีพสู่ระดับสากลด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวัฒนธรรมชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา

มนัสพล ยังทะเล, พระครูใบฏีกาหัสดี ประกิ่ง, พระครูภัทรจิตตาภรณ์, พระครูอัครศีลวิสุทธิ์ (ไกรจรัส) , เบญญาภา จิตมั่นคงภักดี

389-400

การพัฒนาตัวชี้วัดด้านความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

กิตติมา จึงสุวดี, ประนอม คำผา, นลินี ทองประเสริฐ, ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช, อัยรดา พรเจริญ

491-508

แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

จิรเชฏฐ์ โพธิ์กลิ่น, สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ , ปรีดี ทุมเมฆ

509-520

ความศรัทธาในพุทธศาสนาของประชาชนในเขตตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

สนธยา กันเติม, วิจิตรา ศรีสอน, อวยพร เรืองโรจน์ , ราชพงศ์ ภูมิพงศ์

643-660

การพัฒนารูปแบบสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดนนทบุรี

รชต กฤตธรรมวรรณ, ประกฤติ พูลพัฒน์ , ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์

721-734

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็ก และเยาวชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิ

ธิติรัตน์ เหล่าคมพฤฒาจารย์, จิรัชญา เหล่าคมพฤฒาจารย์ , พัชรีภรณ์ ชมภูวิเศษ

785-800

แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ของพระสงฆ์ในจังหวัดอุบลราชธานี

จรูญศรี มีหนองหว้า, ไวยพร พรมวงศ์, พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน, พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล, พระครูโกศลวิหารคุณ

817-832

แนวคิดตามหลักพุทธธรรมของพระพรหมคุณาภรณ์และพุทธทาสภิกขุ นำสันติสุขในพื้นที่ชายแดนใต้

พระธวัช จังหวัดมุณี, ไพบูลย์ ดวงจันทร์, อุทัย เอกสะพัง , สมิทธ์ชาต์ พุมมา

1233-148

“ปลัดขิก” นี้มีที่มา

ภาณุเดช จริยฐิตินันท์ , ผ่องพิชญ์ สวงรัมย์

904-914

การใช้หลักพุทธธรรมเพื่อขจัดความขัดแย้งในสังคมมนุษย์

พระมหาสมศักดิ์ สติสมฺปนฺโน, พระไกรสร สุมโน , พุทธิวัฒน์ ถาวรสินศักดิ์

915-928

การบริหารงานวิชาการเชิงพุทธ สู่ความเป็นเลิศ

อมรรัตน์ เตชะนอก , พระมหาพิสิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ

929

วนเกษตรแนวพุทธ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาสังคมและจิตใจ

พระมหาอนุพันธ์ พรมชาลี , วิทยา ทองดี

941-954

นวัตวิถีเกษตรเชิงพุทธ : ความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาจิตใจ

พระมหาโกวิทย์ ฐานเมธี (พาดี), นิรัช เรืองแสง

955-966

การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning)

พระพันธวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน (ภูมิรัง) , วิทยา ทองดี

967-976

การบูรณาการหลักพุทธวิธีการสอนในการสอนสังคมศึกษา

พระครูวินัยธรวรรธนา ญาณวโร , ปาณจิตร สุกุมาลย์

977-990

นโยบายต่างประเทศและมุมมองของผู้นำจีนและสหรัฐต่อประชาคมโลก

สมนึก จันทร์โสดา, พระสิริชัย ธมฺมจาโร, พระสังวาน เขมปญฺโญ, ศราวุธ ขันธวิชัย

991-1004

การพัฒนาความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21

ว่าที่ร้อยตรีสะอาด ภูนาสรณ์, พระมหาวีรยุทธ กุสลจิตฺโต(คำโสกเชือก), กิตติยานนท์ วรรณวงศ์, สุรศักดิ์ อุดเมืองเพีย

1005-1016

การบริหารทุนมนุษย์ในยุคศตวรรษที่ 21

เอลวิส โคตรชมภู , จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์

1017-1028

การรักษาโรคในเภสัชขันธกะ

พระมหายศธิศักดิ์ เตชปญฺโญ , สมเดช นามเกตุ

1061-1080

การฝึกสติเพื่อแก้ปัญหาความเครียดในสังคมปัจจุบัน

พระสุรเชษฐ์ อิทธิเตโช , พระครูพิศาลสารบัณฑิต

1081-1096

การจัดการระบบนิเวศวิถีพุทธแบบบูรณาการเชิงระบบ

พระครูสันติบุญญาทร กตปุญฺโญ, พระครูจิรธรรมธัช

1097-1110

ปฏิจจสมุปบาทกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

พระมหาปรีชา รตนโชโต, พระครูพิศาลสารบัณฑิต

1111-1128

การสื่อสารเชิงพุทธเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในพระไตรปิฎก

พระธนภัทร ธนภทฺโท , พระธรรมวิมลมุนี

1129-1144

การศึกษาเรื่องจิตอาสาของพระเวสสันดร

พระมหาทองเจริญ สมจิตฺโต, สมเดช นามเกตุ

1163-1180

การวิเคราะห์หลักธรรมาภิบาลที่ปรากฏในจักกวัตติสูตร

พระครูสุวรรณรัตนสุนทร (ญาณวโร) , พระครูพิศาลสารบัณฑิต

1181-1198

หน้าที่ของคฤหัสถ์ในคิหิสูตร

พระครูอภินันทโสภิต (อภินนฺโท) , พระครูจิรธรรมธัช

1199-1218

การบูรณาการพุทธนวัตกรรมกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

พระมหาคำพันธ์ ปภากโร , พระครูจินดาสารานุกูล , ประยงค์ ศรไชย

1243-1252

ธรรมาภิบาลกับการเมืองการปกครองภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0

ศราวุธ ขันธวิชัย, พระสิริชัย ธมฺมจาโร (สายสงห์), พระสังวาน เขมปญฺโญ (สายเนตร) , สมนึก จันทร์โสดา

1253-1270

พุทธจริยศาสตร์กับประเด็นปัญหาทางจริยธรรมเรื่องการฆ่าตัวตาย

พระสุรเชษฐ์ อิทธิเตโช , พระครูพิศาลสารบัณฑิต

1219-1232