วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์  กำหนดเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน, ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม, ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติดังนี้ 1. ด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา 2.ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  3. ด้านการศึกษา และ 4.สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ใน วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตาม

ปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1 - ฉบับที่ 2 ประจำปี 2565

2021-05-30

วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ ปิดรับบทความ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 - ฉบับที่ 2  ประจำปี 2565 เพื่อให้บทความเป็นไปตามมาตราฐาน TCI ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อได้ที่

https://so06.tci-thaijo.org/index.php/mcjou/management/settings/website

หรือ Email...mccuubon99.journal@gmail.com  โทร 080-7247658

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2021): วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ (มกราคม-เมษายน 2564)

วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์  กำหนดเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติดังนี้ 1. ด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา 2.ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  3. ด้านการศึกษา และ 4.สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ใน วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตาม

เผยแพร่แล้ว: 2021-03-28

ผลการพัฒนาความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยการประกอบอาหารพื้นบ้านอีสาน

ศิริลักษณ์ บุญเกื้อ, นนทชนนปภพ ปาลินทร, อภิรดี ไชยกาล, จิตโสภิณ โสหา , ชลิลลา บุษบงก์

329-342

ผลการใช้นิทานเพื่อเสริมสร้างความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3

สิริรัตน์ โสภิตะชา, นนทชนนปภพ ปาลินทร, อภิรดี ไชยกาล, ชลิลลา บุษบงก์

343-354

การพัฒนาเทคนิคและกระบวนการถนอมอาหารตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของวิสาหกิจชุมชนบ้านโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

พระมหาสุริยัน อุตตโร, พระมหาสิงห์ณรงค์ สิรินฺทรเมธี , พระสฤทธิ์ สุมโน, พระพัฒนพล สิริสุวณฺโณ, พระวงษ์ทอง สุภทฺโท

381-369

การส่งเสริมกระบวนการทางธรรมปฏิบัติแก่นักท่องเที่ยวของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พระสุภาพร เตชธโร, นคร จันทราช, พระครูประโชติเมธาภรณ์, พระอธิการสุทธิศักดิ์ สมฺปณฺณเมธี, พระมหาสุวัฒน์ กิตฺติเมธี

415-426

รูปแบบการเรียนรู้แนวพุทธจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์รวม ของเด็กปฐมวัย

รุ่งนะภา คำภูษา, สิริวัฒน์ ศรีเครือดง , กมลาส ภูวชนาธิพงษ์

443-460

การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการสร้างพฤฒิพลัง

วันวิสาข์ ทิมมานพ , ธนันต์ชัย พัฒนะสิงห์

521-528

การบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา

เกรียงไกร ปัญญาประเสริฐกุล , จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์

549-568

มนุษยสัมพันธ์ในการบริหารเชิงพุทธ

วีระพงษ์ ปรองดอง, ละเอียด จงกลนี , ประจิตร มหาหิง

569-582

คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา

พระเดวิศณ์ สุขถาวโร, ประจิตร มหาหิง , จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์

583-600

การบริหารสถานศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม 7

จงดี เพชรสังคูณ , จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์

ุ601-618

คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน

สุพิศ ศรีบัว , จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์

619-636

เทคนิคการบริหารสถานศึกษาตามหลักโยนิโสมนสิการ

พระครูวิจิตรศาสนการ , ละเอียด จงกลนี , ประจิตร มหาหิง

637-650

การบริหารจัดการโบราณสถานในวัดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

พระมหามงคลกานต์ ฐิตธมฺโม , จารุพร อมรพงศ์ชัย, อาภรณ์รัตน์ เลิศไผ่รอด

ุ651-664

บทบาทด้านสาธารณสงเคราะห์ของพุทธอุทยาน วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร

ทิพย์ภวิษณ์ ใสชาติ, พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน, พระครูโกศลวิหารคุณ, พระครูสุเขตวุฒิคุณ , สังเวียน สาผาง

ุุ665-684

การพัฒนาการสื่อสารเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพในองค์กร

พระมหาพิษณุ สญฺญเมโธ, วีรกาญจน์ กนกกมเลศ, ไว ชึรัมย์

685-702

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของชุมชนในศตวรรษที่ 21

ศราวุธ ขันธวิชัย, พระสิริชัย ธมฺมจาโร, พระสังวาน เขมปญโญ, พระสฤทธิ์ สุมโน , ศรีอรุณ คำโท

ึ703-720

บทบาทพระสงฆ์กับจิตบริการสังคมสาธารณะ

พระมหาอำคา วรปญฺโญ , ภักดี โพธิ์สิงห์

ึ721-736

การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ในยุค NEW NORMAL

เอกชัย ศรีบุรินทร์, เกริก พิสัยพันธ์ , พระศรีวิสุทธิมุนี

ึ769-780

แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถาบันอุดมศึกษาไทย

อติพร เกิดเรือง, ไชยวัฒน์ ค้ำชู, ชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล

781-790

ดูเล่มทุกฉบับ

 

Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre. ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย