วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์  กำหนดเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน, ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม, ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติดังนี้ 1. ด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา 2.ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  3. ด้านการศึกษา และ 4.สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 3 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ใน วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของวารสาร

วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ ปิดรับบทความ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2567 และ เปิดรับบทความ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2567)

2024-04-03

วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ ปิดรับบทความ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2567 และ เปิดรับบทความ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2567) ผู้สนใจลงทะเบียนส่งบทความได้ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/mcjou/management/settings/website หรือส่งบทความมาที่ Email. : [email protected]

โทร 081-7908464, 081-5474704

ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (2023): วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ (กันยายน-ธันวาคม 2566)

วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์  กำหนดเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2566)  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติดังนี้ 1. ด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา 2.ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  3. ด้านการศึกษา และ 4.สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 3 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ใน วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตาม

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-31

พลังอำนาจของสื่อสังคมกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง

พงศกรณ์ พิลาบุตร, เพชรอนันต์ บุญแน่น, พัชรากรณ์ เพ็ชรมณี, วรกิจ มงคลพร, ภัทรพร พันธุออน

443-454

การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้งานระบบกำหนดตำแหน่งยานพาหนะ แบบอัตโนมัติ ในการติดตามการเดินทางขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก

กิตติพงศ์ พิทักษ์กิตติสกุลถาวร, นิคม ลนขุนทด , เที่ยงธรรม สิทธิจันทเสน, อัษฎา วรรณกายนต์

545-554

การสำรวจแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี

สุดใจ พันธ์ศรี, สุทธินี รัตนศรี, สมานจิต ภิรมย์รื่น, ดวงเดือน ศิริโท, อภัย สบายใจ

1071-1084

พฤติกรรมการใช้และทิ้งพลาสติกชีวภาพของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

สรรชุดา แย้มเกษร, กิ่งกาญจน์ จงสุขไกล, อุ่นเรือน เล็กน้อย

1125-1138

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรวมด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือด้านความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษา

วรรณอาภา จารุประพาฬ, ประพิมพ์ใจ เปี่ยมคุ้ม, ประพิมพงศ์ วัฒนะรัตน์, ศิรธันย์ ชัยธรธนาวัฒน์

1229-1240

“แล”รูปแบบการผลิตสื่อสร้างสรรค์เชิงประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในบ้านเกิดของเยาวชนในจังหวัดปัตตานี

พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม (กุลมณี), รังสรรค์ วัฒนาชัยวณิช, ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์, พระครูสุตกิจสโมสร (โกตัน)

1391-1400

ความยั่งยืนของชุมชนภาคการเกษตรท่ามกลางความหลากหลายในพื้นที่จังหวัดยะลา

พระครูสุวรรณสุตาลังการ, วรปรัชญ์ ลาวัณย์วิไลวงศ์, รังสรรค์ วัฒนาชัยวณิช, วีระศักดิ์ บุญญดิษฐ์

1401-1414

ความยั่งยืนของชุมชนภาคบริการด้านการท่องเที่ยวท่ามกลางความหลากหลายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

พระมหาสมคิด สมฺปนฺโน, รัชชเมธ จันทนวล, นิเวศน์ มณีรัตนวงศ์, ธนาวดี นิ่มเรือง

1415-1430

“แลดูเบิ่งผ่อ”เยาวชนผลิตสื่อสร้างสรรค์เชิงพุทธเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในบ้านเกิด

รังสรรค์ วัฒนาชัยวณิช, พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม (กุลมณี), กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์, อัครเดช พรหมกัลป์, ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์

1431-1444

ความยั่งยืนของชุมชนสันติสุขท่ามกลางความหลากหลายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม (กุลมณี), พระครูสุวรรณสุตาลังการ, อำพร มณีเนียม, พระมหาสมคิด สมฺปนฺโน, จารึก ศิรินุพงศ์, รังสรรค์ วัฒนาชัยวณิช, ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี

1529-1542

การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-4 ปี

อุบล ผลจันทน์, สุจรรยา สมบัติธีระ, รัตนจินต์ จิตตานุภาพ

1543-1550

การจัดการความหลากหลายของทรัพยากรมนุษย์

อติพร เกิดเรือง , ชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล

1-16

การจัดการเรียนรู้แบบ (Active Learning) เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย

ศุภวัฒน์ บุญนาดี, ชุลีพร นาหัวนิล, ปาริฉัตร ไชยเดช, พิชาญ ณ พัทลุง , ยุรัตน์ดา สุขไชย

29-38

การพัฒนาหลักสูตรเป็นแนวทางกำหนดคุณภาพผู้เรียนในอนาคต

วิวัฒน์ ตู้จำนงค์, สำราญ บุญเจริญ, ศิริพร สุวรรณรังษี, วงศกร คงอินทร์

39-52

การส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในประเทศไทย

ดุลทเดช แสนวิเศษ, ภานิดา รักกลิ่น, วีระพันธ์ ช่วยประสิทธิ์, ศรัญยู เลิศนุวัตน์, ธาริต พลเสน

63-74

สารัตถะของศิลปะการแสดงโขน

ญาฐณา ภควัตธนโกศล, สุภาวี ศิรินคราภรณ์

75-88

ดูทุกฉบับ

 

Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre. ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย