วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์  กำหนดเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติดังนี้ 1. ด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา 2.ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  3. ด้านการศึกษา และ 4.สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 3 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ใน วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตาม

เผยแพร่แล้ว: 2022-08-30

การประยุกต์ใช้หลักพละธรรม 4 ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาของวัดหัวถนน อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

พระลิขิต สุเขฐิโต (สอนมา), พระครูวิจิตรศีลาจาร, พระครูวิจิตรสาธุรส, สืบพงศ์ ธรรมชาติ , ธีรเดช สายเส็น

937-952

รูปแบบการบริหารจัดการตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 7

พระครูวินัยธรวรวุฒิ เตชธมฺโม (เฮียงเหี่ย),, เอกราช โฆษิตพิมานเวช , ประจิตร มหาหิง

1815-1828

การจัดการเรียนรวมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ญาณวรุตม์ ติระพัฒน์, มัทนา วังถนอมศักดิ์ , วรกาญจน์ สุขสดเขียว

325-540

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการศึกษาและความสำเร็จของผู้เรียน

กาญจนา อุปการ, ภานุมาศ จินารัตน์ , สมสัตย์ แทนคำ

837-852

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกระบวนการจัดการความรู้

คมศิลป์ ประสงค์สุข, ประพันธ์ ธรรมไชย, วินัย ไชยวงค์ญาติ, ณัฏฐพร จักรวิเชียร , วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์

1919-1930

การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการเสริมสร้างการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พระสมโชค คุตฺตธมฺโม (เกื้อกลิ่น), สิทธิโชค ปาณะศรี , พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล , พระมหาธนัญกรณ์ จนฺทวณฺโณ

927-936

กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล

พระมหาวีรกุล อคฺควํโส (คำจันทรา), สุนทร สายคำ , จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์

1815-1828

เรื่องเล่าความหลัง : รูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อช่วยบำบัดโรคซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

เกศสุดา โภคานิตย์, ณัฐปราย์ ชัยสินคุณานนต์, กีฬา หนูยศ, เพ็ญนภา สุขเสริม , ปาณิสรา หาดขุนทด

1677-1688

การท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถีพุทธ

ณัฐปภัสญ์ นวลสีทอง, กมลรัตน์ ทองสว่าง , ธนาวิทย์ กางการ

1001-1010

การพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณภาพตามหลัก พุทธธรรมของโรงเรียนเอกชน จังหวัดขอนแก่น

จริญญาภรณ์ ศรีจันดารี, จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์ , พระมหาพิสิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ

1941-1954

ประสิทธิผลของการพัฒนาสมรรถนะด้านจริยธรรมนักศึกษาพยาบาล

ณัฐิกา ราชบุตร, ดาริณี สุวภาพ, เครือวัลย์ ดิษเจริญ , ชนิดาวดี สายยืน

483-496

การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการรักษาศีล 5 ของหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

จีรชัย วงศ์ชารี, ทิพย์ภวิษณ์ ใสชาติ , พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน

895-910

รูปแบบการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและการออกแบบจังหวัดหนองคาย

พระครูปริยัติสุวรรณวัฒน์, อริย์ธัช เลิศรวมโชค, ทองคำ ดวงขันเพ็ชร, ภัณฑิลา น้อยเจริญ , ศุภกิจ ภักดีแสน

2387-2400

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพบริการสาธารณะขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พระครูไพโรจน์วัฒนาทร (โชคชัย เทาศิริ), ธรรมนิตย์ วราภรณ์ , ชัยยศ จินารัตน์

791-808

การศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง ลุ่มแม่น้ำน่าน จังหวัดพิษณุโลก

ปาณิสรา หาดขุนทด, ธนากร แสงกุดเลาะ, เกศสุดา โภคานิตย์ , กีฬา หนูยศ

1123-1136

การพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลัก 3อ โดยนักศึกษาจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ปาริชาติ ปากชำนิ, ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล, ภาณุวัฒน์ ปากชำนิ , อดุลย์ สนั่นเอื้อเม็งไธสง , ฤทธิชัย ผานาค

1699-1712

การศึกษาชุมชนต้นแบบในการสร้างหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดเลย

พระครูปริยัติคุณรังษี (ลิขิต คำหงษา), พัทธนันท์ นวลน้อย, เอกลักษณ์ คงทิพย์

883-894

การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมการสื่อสารตามแนวพุทธจิตวิทยา สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ

พสุ วุฒินันท์, เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ , กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์

1879-1890

ประสิทธิภาพการสอนแบบ Online และแบบ Offline

สมสัตย์ แทนคำ, กาญจนา อุปสาร , สุธินี รัตนศรี

707-754

กระบวนการสร้างจิตสำนึกเชิงพุทธในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนจังหวัดเลย

พระมหาสุภวิชญ์ ปภสฺสโร (วิราม), พัทธนันท์ นวลน้อย, เอกลักษณ์ คงทิพย์ , จารุกิตติ์ พิริยสุวัฒน์

871-882

การดำเนินชีวิตตามหลักอปัณณกปฏิปทาสูตรของพระสงฆ์ ในจังหวัดนครราชสีมา

พระมหาผล นาควโร (ถ้ำกลาง) , พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, เบญจมาศ สุวรรณวงศ์

1643-1656

การใช้สื่อออนไลน์และความรู้ทางการเมืองที่ส่งผล ต่อการมีส่วนร่วมภาคพลเมือง

ธมกร ทยาประศาสน์, ธรรมนิตย์ วราภรณ์ , ชัยยศ จินารัตน์

767-780

การพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ จังหวัดขอนแก่น

กัลยา พงสะพัง, สมโภชน์ วัลยะเสวี, ธนาพันธ์ นัยพินิจ , นพดล มั่งมี

1891-1904

การประยุกต์หลักสติปัฏฐานเพื่อพัฒนาเยาวชนในโรงเรียนวิถีพุทธ ในจังหวัดนครราชสีมา

พระสมศักดิ์ มนิสฺสโร (ดีเสมอ) , พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, พระยุทธนา อธิจิตฺโต

1657-1668

วิเคราะห์คุณค่าเชิงพุทธศิลป์ที่ปรากฏในพระพุทธรูปลุ่มน้ำเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

พระสมุห์เอกสิทธิ์ กมฺมสุทฺโธ (แก้วดอนโหนด), พระครูจิตตสุนทร

1243-1256

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ตามหลักพรหมวิหาร 4

ฉัฏฐ์สุดา ชัยโฉม, พระมหาวิรุธ วิโรจโน, พระครูวินัยธร วรชัด ปยุตฺโต, พระครูสังฆรักษ์ทวี อภโย , ชนาธิป ศรีโท

1149-1160

ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

พระเขมภูสิต เขมปญฺโญ (แทบศรี), พระครูวินัยธรวรชัด ปยุตฺโต, พระมหาวิรุธ วิโรจโน, พระครูสังฆรักษ์ทวี อภโย , ชนาธิป ศรีโท

1137-1148

ศึกษาแนวทางการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จารึก โพธิรัตน์, ขวัญจิตร แป้นประจุน, ดิเรก นุ่นกล่ำ, ไพรัตน์ ฉิมหาด , พระครูวาทีธรรมวิภัช

โปรแกรมปฏิจจสมุปบาทแบบจำลองลักษณ์จิตวิทยาร่วมสมัยสร้างสุขด้วยสติของสตรีวัยทำงานในสังคมไทย

แม่ชีโมลี เขียวสะอาด, สิริวัฒน์ ศรีเครือดง, นภัทร์ แก้วนาค, อรณัฐ นครศรี , พระอนันตชัย อภินนฺโท

1125-1136

การปกครองบังคับบัญชาของสถานีตำรวจภูธรภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ตามหลักสังคหวัตถุ 4

วันชัย จีนคำ, พระครูวินัยธรวรชัด ปยุตฺโต, พระมหาวิรุธ วิโรจโน, พระครูสังฆรักษ์ทวี อภโย , ชนาธิป ศรีโท

1205-1216

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองผ่านสื่อออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตามหลักโยนิโสมนสิการ

จำนงค์ นามมา, พระครูวินัยธรวรชัด ปยุตฺโต, พระมหาวิรุธ วิโรจโน, พระครูสังฆรักษ์ทวี อภโย, ชนาธิป ศรีโท

1191-1204

การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติตนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

พระปลัดฤทธิพร จารุวณฺโณ (ทุมสุวรรณ), พระครูวุฒิสาครธรรม, พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล, พระครูวิจิตรศีลาจาร , กิตติพงษ์ สุวรรณวงศ์

1257-1270

การประยุกต์ใช้หลักภาวนา 4 ในการส่งเสริมคุณธรรมของค่ายเยาวชน จิตอาสา วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง จังหวัดกระบี่

พระสุพร คุณธมฺโม (หัสวาที), พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล, สิทธิโชค ปาณะศรี, พระครูจิตตสุนทร , พระครูวิจิตรสาธุรส

1271-1280

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมด้านสาธารณสงเคราะห์ของ พระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดขอนแก่น

พระบุญเสริม จิรวฑฺฒนเมธี, พระครูวินัยธรวรชัด ปยุตฺโต, พระมหาวิรุธ วิโรจโน, พระครูสังฆรักษ์ทวี อภโย , ชนาธิป ศรีโท

1317-1326

การพัฒนาทักษะการฟังของเด็กปฐมวัย ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกมปริศนาคำทาย โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม

ดุจเดือน ไชยพิชิต, อัญชลี ชัยรัชตกุล, วิราณี สุขทรัพย์, อลงกรณ์ สุขวัน , นุชธิดา โยลัย

1387-1398

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นในเขต อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ตามแนวสัปปุริสธรรม 7

พระมหาอานันต์ อนนฺตปญฺญ, พระมหาวิรุธ วิโรจโน, พระครูวินัยธรวรขัด ปยุตฺโต, พระครูสังฆรักษ์ทวี อภโย , ชนาธิป ศรีโท

1305-1316

การพัฒนาความสมานฉันท์ของประชาชน : ตามแนวทางอริยสัจ 4

พระมหาตะวัน พิมพ์ทอง, พระมหาธงชัย ธรรมทวี , สุทัศน์ ประทุมแก้ว

209-220

วิกฤตโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างไร

วิชัย ศรีษะเกษ, สัญญา เคณาภูมิ , เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร

111-126

การบริหารทุนมนุษย์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอลวิส โคตรชมภู , จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์

39-50

นโยบายการบริหารกิจการสาธารณะยุคดิจิทัล

อนุวัฒน์ ทองแสง, อนุพันธ์ เรืองพรวิสุทธิ์, ปุณณดา ทรงอิทธิสุข , โชติ บดีรัตน์

127-142

นโยบายภาครัฐกับการเยียวยาประชาชนในช่วงโควิด-19

วิไลวรรณ วะปะแก้ว , ภักดี โพธิ์สิงห์

161-174

การเรียนการสอนแบบออนไลน์ในโรงเรียนเอกชนการกุศล ของวัดในพระพุทธศาสนา

พระครูวินัยธรพยัคอรุณ ปญฺญาพโล, พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล , พูลศักดิ์ หอมสมบัติ

259-272

การจัดการระบบนิเวศวิถีพุทธแบบบูรณาการเชิงระบบ

พระครูสันติบุญญาทร กตปุญฺโญ, พระครูจิรธรรมธัช

1097-1110

การเรียนการสอนตามแบบ BIM ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สาระพระพุทธศาสนา)

ชยาภา คำเมรี, วิทยา ทองดี, สมควร นามสีฐาน , จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์

65-78

แนวโน้มของการออกแบบการสอนสังคมศึกษาในศตวรรษที่ 21

พระปลัดภัครวัฒน์ สีลเตโช , พระมหาธงชัย วิลาสินี

245-258

กฎหมาย กฎความเป็นมนุษย์: วิถีชีวิตที่เกื้อกูล

ภัทรชัย อุทาพันธ์, แก่นเพชร แฝงสีพล, คัมภีรภาพ คงสำรวย , ชนาธิป ศรีโท , ชุลีพร นาหัวนิล

187-196

ธรรมคือสิ่งทำโลกให้งดงาม

พระสมุห์ทัน ธมฺมสโร แฝงสะโด , พระมหามิตร ฐิตปญโญ

77-86

กายหายไข้ ใจหายทุกข์

พระครูอภิรักษ์ชัยมงคล (วงษ์มณี) , พระมหามิตร ฐิตปญโญ

11-24

ตามรอยพระอรหันต์

อริย์ธัช เลิศรวมโชค , พระครูสุธีคัมภีรญาณ

87-100

การเติมธรรมะลงในชีวิต

พระมหาอนุพงศ์ วริทฺธิเมธี (แสนสุพรรณ์) , พระมหามิตร ฐิตปญโญ

25-32

การปฏิบัติเพื่อความมีจิตว่าง

พระครูอรัญธรรมมากร พฺรหฺมสโร , พระมหามิตร ฐิตปญโญ

33-46

การเกิดและการดับของกิเลส

พระสุริโย สุขิโต (รุ่งเรือง) , พระมหามิตร ฐิตปญโญ

47-56

หัวใจกรรมฐาน

พระวรพันธุ์ วรปญฺโญ (กระจายศรี) , พระมหามิตร ฐิตปญโญ

57-66

ความทุกข์และความดับทุกข์

พระถวัลย์ โชติโย (หาญไชยนะ) , พระมหามิตร ฐิตปญโญ

67-76

ธรรมะเป็นคู่ชีวิต

พระมหาฤทธิชัย สุมนฺตภาณี (พรมพินิจ) , พระมหามิตร ฐิตปญโญ

1-10